តើអ្នកធំឡើងជាមួួយនិងបងប្អូបបង្កើតរបស់អ្នកមែនទេ? បើដូចច្នេះអ្នកប្រាកដជាបានថតរូបជាច្រើនសន្លឹកកាលវ័យកុមារភាពជាមួយនិងបងប្អូនរបស់អ្នកជាមិនខាន។​ ខាងក្រោមនេះគឺជារូបភាពរបស់បងប្អូនបង្កើតដែលធ្វើត្រាប់តាមរូបរបស់ពួកគេកាលពីនៅក្មេង

Loading...
SHARE