នរណាក៏ចង់មានសំណាងល្អ ហើយគេចចេញឲ្យឆ្ងាយពីសំណាងអាក្រក់ យ៉ាងណាក៏ដោយគ្មាននរណាម្នាក់អាចគ្រប់គ្រងនឹងបញ្ជាវាបាននោះទេ ដោយពេលខ្លះអ្នកក៏ជួបសំណាងល្អទៅ ឯពេលខ្លះវិញក៏ជួបសំណាងអាក្រក់ ។ ប៉ុន្តែមានអ្វីកើតឡើងនៅពេលដែលសំណាងល្អមកយឺតជាងសំណាងអាក្រក់មួយជំហ៊ាន។

ទស្សនារូបភាពខាងក្រោមនេះ ៖

 

Loading...
SHARE