ថ្ងៃរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍គឺជាថ្ងៃដ៏វិសេសវិសាលមួយនិងជាថ្ងៃដែលសំខាន់បំផុតនៅក្នុងជិវិតរបស់មនុស្សម្នាក់ ដូចនេះសំលៀកបំពាក់អាពាហ៍ពិពាហ៍របស់អ្នកក៏ត្រូវតែមានភាពស្រស់ស្អាតនិងលេចធ្លោទើបមិនធ្វើឲ្យអ្នកស្ដាយក្រោយ។ សំរាប់គូរស្នេហ៍ដែលចូលចិត្តបែបសាមញ្ញតែមើលទៅស៊ីវីល័យគួរតែពិចារណាចំពោះម៉ូតសំលៀកបំពាក់ខាងក្រោមនេះ ។ វ

 

Loading...
SHARE