មិត្តភាពគឺជាអ្វីដែលមនុស្សគ្រប់រូបមិនអាចខ្វះបាន មិត្តភាពអាចបង្កើតនូវភាពរីករាយដល់មនុស្សគ្រប់រូប អាចបង្កើតជាសកម្មភាពឆ្កួតៗឡប់ៗតែសប្បាយជាមួយនិងមហាមិត្ត, ប៉ុន្តែពាក្យថាមិត្តភក្តិគឺសំដៅទៅលើមនុស្សដែលស្គាល់គ្នាទៅវិញទៅមក ឬ អាចជួយគ្នាក្នុងគ្រាណាមួយបាន តែមិត្តភក្តិគឺបានចែកចេញជា២គឺមិត្តធម្មតា(Friend) និងមហាកំពូលមិត្ត(Best Friend)។

មិត្តធម្មតាគ្រាន់តែជាមនុស្សដែលស្គាល់គ្នាតែមិនសូវជាមានអនុស្សាវរីយ៍និងគ្នាច្រើនោះទេ តែចំពោះ មហាកំពូលមិត្តBest friend គឺជាមនុស្សដែលអាចយល់ពីចិត្តរបស់អ្នក ស្រលាញ់រាប់អានអ្នក និង ចាត់ទុកអ្នកជាមនុស្សម្នាក់ដែលសំខាន់នៅក្នុងជីវិតគេផងដែរ មហាកំពូលមិត្តគឺតែងតែមាននូវអានុស្សាវរីយ៍ជាមួយគ្នាជាច្រើនផងដែរ។ដូចនេះដើម្បីជ្រាបច្បាស់សូមអ្នកទាំងអស់គ្នាទស្សនានូវរូបភាពខាងក្រោមនេះទាំងអស់គ្នា៖

១០

១១

 

ប្រភព៖ Amazing

Loading...
SHARE