ក្មេងៗពេលខ្លះក៏មានភាពកំប្លែងអាចធ្វើឲ្យអ្នកអស់សំណើចបានផងដែរ ជាក់ស្តែងការសរសេរដោយក្មេងៗទាំងនេះទៅកាន់ឪពុកម្តាយ មិត្តភក្តិ និងគ្រូរបស់ពួកគេ ពិតជាអាចធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍រំភើបផង និងអស់សំណើចផងដែរ។

ប្រភព៖ Brightside

Loading...
SHARE