ឧបករណ៍កម្សាន្ត Roller Coasters អាចនិយាយបានថា ជាឧបករណ៍កម្សាន្តដែលធ្វើឲ្យអ្នកភ័យខ្លាចបំផុត ហើយវាត្រូវបានបែងចែកជាច្រើនប្រភេទដូចជា Extreme Roller Coaster ដែលមានកំពស់រហូតដល់ទៅ 200 feet ឬខ្ពស់ជាងនេះ Giga Coaster ដែលមានកំពស់ឡើង និងចុះរហូតដល់ទៅ​ 300 feet និង Strata Coaster ដែលមានកំពស់ឡើង និងចុះដល់ទៅ 400 feet​ ឬខ្ពស់ជាងនេះ។

ខាងក្រោមនេះជា Roller Coasters ដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចបំផុតក្នុងពិភពលោក។ មុននឹងជិះ អ្នកត្រូវប្រាកដថាអ្នកនឹងមិនសន្លប់ ឬគាំងបេះដូងនោះទេ។

Goliath សួនកម្សាន្ត Six Flags Great America នៅរដ្ឋ illinois សហរដ្ឋអាមេរិក (ល្បឿន 72mph កំពស់​180feet)

Eejanaika សួនកម្សាន្ត Fuji-Q Highland ប្រទេសជប៉ុន

Cannibal សួនកម្សាន្ត Lagoon Park នៅ Utah

Superman: Ride of Steel សួនកម្សាន្ត Six Flags America នៅរដ្ឋ Maryland សហរដ្ឋអាមេរិក (ល្បឿន 73mph កំពស់ 205 feet)

Formula Rossa សួនកម្សាន្ត Ferrari World Abu Dhabi (ល្បឿន 150mph)

Wicked Twister សួនកម្សាន្ត Cedar Point នៅរដ្ឋ Ohio សហរដ្ឋអាមេរិក

Intimidator 305 សួនកម្សាន្ត King’s Dominion នៅរដ្ឋ Virginia សហរដ្ឋអាមេរិក

Kingda Ka សួនកម្សាន្ត Six Flags Great Adventure & Safari នៅរដ្ឋ New Jersey សហរដ្ឋអាមេរិក

Flight of Demons សួនកម្សាន្ត Heide Park ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់

Takabisha សួនកម្សាន្ត Fuji-Q Highland ប្រទេសជប៉ុន

X2 សួនកម្សាន្ត Six Flags Magic Mountain នៅរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិក

Fury 325 សួនកម្សាន្ត Carowinds នៅរដ្ឋ North Carolina សហរដ្ឋអាមេរិក

Top Thrill Dragster សួនកម្សាន្ត Cedar Point នៅរដ្ឋ Ohio សហរដ្ឋអាមេរិក

Fahrenheit សួនកម្សាន្ត Hershey Park នៅរដ្ឋ Pennsylvania សហរដ្ឋអាមេរិក

Banshee សួនកម្សាន្ត King’s Island នៅរដ្ឋ Ohio សហរដ្ឋអាមេរិក

ប្រភព៖ Wheretraveler

Loading...
SHARE