ថ្មីៗនេះ ការធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ប្រទេសល្អបំផុតត្រូវបានបញ្ចេញនៅក្នុងរបាយការណ៍ U.S. News & World Report របស់សាកលវិទ្យាល័យ Pennsylvania’s Wharton School និងអ្នកផ្តល់ប្រឹក្សាសកល BAV Consulting ។ ក្នុងនោះមានការអញ្ជើញបុគ្គលចំនួន ២១,៣៧២ មកពីប្រទេសចំនួន ៣៦ ក្នុង៤តំបន់ដូចជា អាមេរិក អាស៊ី អឺរ៉ុប មជ្ឈិមបូពា៌និងអាហ្វិ្រក ដើម្បីផ្តល់មតិយោបល់ក្នុងប្រព័ន្ធស្ទង់មតិអនឡាញមួយទៅលើប្រទេសទាំង៨០។ ក្នុងចំណោមប្រទេសទាំងអស់ ប្រទេសល្អបំផុតទាំង១០មានដូចខាងក្រោម៖

  1. ប្រទេសស្វីស

2. ប្រទេសកាណាដា

3. ប្រទេសអង់គ្លេស

4. ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់

5. ប្រទេសជប៉ុន

6. ប្រទេសស៊ុយអែត

7. សហរដ្ឋអាមេិក

8. ប្រទេសអូស្រ្តាលី

9. ប្រទេសបារំាង

10. ប្រទេសន័រវេស

ប្រែសម្រួល៖ Sophany
ប្រភព៖ The Washington Post និង USNews

Loading...
SHARE