ក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នប្រទេសជាច្រើនបានហាមឃាត់ប្រជាជនមិនឲ្យចេញក្រៅផ្ទះដើម្បីការពារការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 ដូចនេះពួកគេមិនអាចចេញក្រៅដើម្បីទៅធ្វើការ ដើរកម្សាន្ត និងសូម្បីតែទៅកាត់សក់ ។

ដោយសារតែបែបនេះហើយពួកគេត្រូវសម្រេចចិត្តកាត់វាដោយខ្លួនឯង ឬ ពឹងសមាជិកគ្រួសារណាម្នាក់ឲ្យជួយកាត់ ជំនួសឲ្យការទៅកាត់នៅហាង អ្នកខ្លះក៏ទទួលបានលទ្ធផលគ្រាន់បើ ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះវិញគឺថា ….

1

Quarantine-Beauty-Fails

2

Quarantine-Beauty-Fails

3

Quarantine-Beauty-Fails

4

Quarantine-Beauty-Fails

5

Quarantine-Beauty-Fails

6

Quarantine-Beauty-Fails

7

Quarantine-Beauty-Fails

8

Quarantine-Beauty-Fails

9

Quarantine-Beauty-Fails

10

Quarantine-Beauty-Fails

11

Quarantine-Beauty-Fails

13

Quarantine-Beauty-Fails

14

Quarantine-Beauty-Fails

15

Quarantine-Beauty-Fails

16

Quarantine-Beauty-Fails

17

Quarantine-Beauty-Fails

18

Quarantine-Beauty-Fails

19

Quarantine-Beauty-Fails

សូម្បីតែនារីមួយចំនួនក៏ជួបបញ្ហាដែរ ព្រោះតែរាល់ដងពឹងតែលើសាឡន

Quarantine-Beauty-Fails

Quarantine-Beauty-Fails

Quarantine-Beauty-Fails

 

Loading...
SHARE