សព្វថ្ងៃមានរូបភាពនិងវីដេអូមិនតិចជាង៩៥លានទេដែលត្រូវបានចែកចាយលេីបណ្តាញសង្គមនានា។​ ប៉ុន្តែរូបភាពនិងវីដេអូទាំងនោះមិនមានគុណភាពដូចគ្នានោះទេ។ រូបភាពខ្លះមានភាពច្បាស់ គួរឲ្យទាក់ទាញ និងពោរពេញដោយភាពច្នៃប្រឌិតជាដេីម។ ផ្ទុយទៅវិញរូបភាពមួយចំនួនមិនសូវជាច្បាស់និងមិនសូវទាក់ទាញទេ ហេីយបញ្ហាទាំងនេះទាក់ទងនឹងបច្ចេកទេសនិងភាពច្នៃប្រឌិតក្នុងការថត។ ហេីយខាងក្រោមនេះជាស្ទីលថតមួយចំនួនរបស់អ្នកជំនាញថតរូបជនជាតិអេស្បា៉ញម្នាក់ឈ្មោះថា Jordi Koalitic ដែលអាចជួយអ្នកក្នុងការថតរូបភាពមួយដែលមានគុណភាពនិងភាពច្នៃប្រឌិត។

1

A Spanish Photographer Shows How Ordinary Things Can Transform a Photo, and We’re Rushing to Repeat Them

A Spanish Photographer Shows How Ordinary Things Can Transform a Photo, and We’re Rushing to Repeat Them

2

A Spanish Photographer Shows How Ordinary Things Can Transform a Photo, and We’re Rushing to Repeat Them

A Spanish Photographer Shows How Ordinary Things Can Transform a Photo, and We’re Rushing to Repeat Them

3

A Spanish Photographer Shows How Ordinary Things Can Transform a Photo, and We’re Rushing to Repeat Them

A Spanish Photographer Shows How Ordinary Things Can Transform a Photo, and We’re Rushing to Repeat Them

4

A Spanish Photographer Shows How Ordinary Things Can Transform a Photo, and We’re Rushing to Repeat Them

A Spanish Photographer Shows How Ordinary Things Can Transform a Photo, and We’re Rushing to Repeat Them

5

A Spanish Photographer Shows How Ordinary Things Can Transform a Photo, and We’re Rushing to Repeat Them

A Spanish Photographer Shows How Ordinary Things Can Transform a Photo, and We’re Rushing to Repeat Them

6

A Spanish Photographer Shows How Ordinary Things Can Transform a Photo, and We’re Rushing to Repeat Them

A Spanish Photographer Shows How Ordinary Things Can Transform a Photo, and We’re Rushing to Repeat Them

7

A Spanish Photographer Shows How Ordinary Things Can Transform a Photo, and We’re Rushing to Repeat Them

A Spanish Photographer Shows How Ordinary Things Can Transform a Photo, and We’re Rushing to Repeat Them

8

A Spanish Photographer Shows How Ordinary Things Can Transform a Photo, and We’re Rushing to Repeat Them

A Spanish Photographer Shows How Ordinary Things Can Transform a Photo, and We’re Rushing to Repeat Them

9

A Spanish Photographer Shows How Ordinary Things Can Transform a Photo, and We’re Rushing to Repeat Them

A Spanish Photographer Shows How Ordinary Things Can Transform a Photo, and We’re Rushing to Repeat Them

10

A Spanish Photographer Shows How Ordinary Things Can Transform a Photo, and We’re Rushing to Repeat Them

A Spanish Photographer Shows How Ordinary Things Can Transform a Photo, and We’re Rushing to Repeat Them

11

A Spanish Photographer Shows How Ordinary Things Can Transform a Photo, and We’re Rushing to Repeat Them

A Spanish Photographer Shows How Ordinary Things Can Transform a Photo, and We’re Rushing to Repeat Them

12

A Spanish Photographer Shows How Ordinary Things Can Transform a Photo, and We’re Rushing to Repeat Them

A Spanish Photographer Shows How Ordinary Things Can Transform a Photo, and We’re Rushing to Repeat Them

13

A Spanish Photographer Shows How Ordinary Things Can Transform a Photo, and We’re Rushing to Repeat Them

A Spanish Photographer Shows How Ordinary Things Can Transform a Photo, and We’re Rushing to Repeat Them

14

A Spanish Photographer Shows How Ordinary Things Can Transform a Photo, and We’re Rushing to Repeat Them

A Spanish Photographer Shows How Ordinary Things Can Transform a Photo, and We’re Rushing to Repeat Them

15

A Spanish Photographer Shows How Ordinary Things Can Transform a Photo, and We’re Rushing to Repeat Them

A Spanish Photographer Shows How Ordinary Things Can Transform a Photo, and We’re Rushing to Repeat Them

 

 

ប្រភព៖ Brightside

Loading...
SHARE