កម្មវិធី #Nature2019 ជាកម្មវិធីប្រកួតថតរូបមួយដែលមានប្រធានបទផ្តោតលេីធម្មជាតិជាគោល។ ក្នុងកម្មវិធី #Nature2019 មានបេក្ខជនច្រេីនជាង 13,513 បានចូលរួមហេីយចុងក្រោយរូបភាព50សន្លឹកត្រូវបានជ្រេីសរេីសដេីម្បីប្រកួតប្រជែងដេីម្បីដណ្តេីមទឹកប្រាក់ជ័យលាភី $1,000 ហេីយអ្នកឈ្នោះនឹងត្រូវប្រកាសនៅថ្ងៃទី05ខែកញ្ញាឆ្នាំ​2019ខាងមុខនេះ។ កម្មវិធីរៀបចំដោយ AGORA ហេីយអ្នកក៏អាចចូលរួមក្នុងការ vote ដោយចូលតាមតំណរនេះ៖ https://agoraimages.com/blog/2019/06/24/win-1000-nature2019-coming-soon/។ រួចហេីយដោនឡូតកម្មវិធី AGORA ដេីម្បីធ្វេីការ vote។

តោះឥឡូវទៅទស្សនារូបភាព top 50 ទាំងនោះវិញម្តង៖

1

Never-Ending Winding Path

2

Majalengka Views

3

Eyes Of Mountains

4

Misty Morning

5

Fantasy

6

Rainbow Reine

7

Wild Nature

8

Purple Storm

9

Hoopoe Bird Family

10

First Light

11

Lavender Dreams

12

Que Bonita Es La Naturaleza

13

The Power Of Nature

14

The Earth’s Biggest Puzzle

15

Owl

16

Crocodile

17

Colors Are The Smiles Of Nature

18

Campos De Girasoles

19

He Is Puffy

20

Let's Wander Where The Wifi Is Weak

21

Lunch Time

22

Omanawa Falls

23

Soledad

24

Sweet Dreams

25

Las Adas Del Ebro

26

Hut

27

The Horseshoe Bend Of Europe

28

Flamingos

29

Nature Can Be Found In The Greenery

30

Veins Of Earth

31

Berber In The Desert

32

Magnificent Cikanteh Waterfall

33

Rati Gali Lake

34

Sunrise

35

Winter Wonderland

36

Roca Grossa

37

Top Of The World

38

New Skin

39

Seres Irracionales, Razones Animales

40

Sueño Entre Lavanda

41

Love

42

Waterfall

43

Peaceful Like A River

44

Pla De L'estany

45

The Stare

46

Hello Babe

47

Raw Nature

48

Couple

49

Schwebefliege

50

Naturaleza-Inmensa

 

 

ប្រភព៖ Boredpanda

Loading...
SHARE