ពេលចិញ្ចឹមសត្វ មនុស្សម្នាក់ៗសុទ្ធតែមានបំណង និងការរំពឹងទុកចំពោះសត្វចិញ្ចឹមរបស់ពួកគេ ជាក់ស្តែង មានការបង្ហាញថា សត្វចិញ្ចឹមគឺល្អសម្រាប់សុខភាព និងជួយកាត់បន្ថយភាពស្រ្តេសបាន។ ម្យ៉ាងទៀត ជាទូទៅ គេធ្លាប់ឃើញថាសត្វចិញ្ចឹមតែងតែចង់ការពារម្ចាស់របស់វា ចាត់ទុកម្ចាស់ជាសមាជិកគ្រួសារ និងតែងចង់ធ្វើឱ្យម្ចាស់របស់វាមានភាពរីករាយ។ តួយ៉ាងសត្វចិញ្ចឹមខាងក្រោមនេះហាក់មានភាពកំប្លែង ចេះធ្វើឱ្យម្ចាស់អស់សំណើច និងចេះ Surprise ម្ចាស់ថែមទៀត។

  1. ឆ្មានេះព្យាយាមអះអាងថានេះជាឪឡឹករបស់ខ្លួន

2. នៅពេលម្ចាស់ប្រាប់ឱ្យអង្គុយ

3. ពេលពួកវាព្យាយាមទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ពីម្ចាស់

4. ចេះអង្គុយមើលទូរទស្សន៍ទៀត

5. ចេះបន្លំខ្លួនធ្វើជាកាហ្វេទៀត

6. ចេះជួយប្តូរអំពូលភ្លើងទៀត

7. តើវាចូលមកធ្វើអ្វីនៅទីនេះ? ដើម្បី Surprise ម្ចាស់?

8. ពេលម្ចាស់ទុកឱ្យនៅតែឯង ហើយត្រឡប់មកវិញ ក៏ឃើញបែបនេះតែម្តង

9. វាចូលចិត្តធ្វើបែបនេះ

10. ពេលងាកមើល ហើយឃើញមុខវាបែបនេះ

11. យកខោធ្វើជាគ្រែដេក

12. វាត្រូវការត្រាំទឹក

13. ឆ្កែនេះចង់ងូតទឹកជាមួយម្ចាស់ដែរ

14. តើវាកំពុងធ្វើអ្វី?

15. ឆ្មានេះព្យាយាមទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍

16. កំពុងលេងបិទពួន?

17. ពេលម្ចាស់ដើរចូលបន្ទប់ ហើយឃើញបែបនេះ

18. តើពួកវាកំពុងធ្វើអ្វី?

19. បើកឆ្នាំងបាយមកឃើញបែបនេះ

20. ចុម តើវាកំពុងលេងអីហ្នឹង?

ប្រភព៖ Brightside

Loading...
SHARE