អ្នកប្រហែលជាស្គាល់តួអង្គ Keanu Reeves ក្នុងរឿង John Wick ហេីយ។ ហេីយអ្នកក៏ប្រាកដជាដឹងពីអត្តចរិកតួអង្គមួយនេះក្នុងរឿងដែរ។ តែឧទាហរណ៍ថាបេី Keanu Reeves ជាតួអង្គឯកប្រុសក្នុងរឿងតុក្កតាវិញតេីវានឹងទៅជាយ៉ាងណាដែរ? តោះទស្សនាទាំងអស់គ្នា៖

១ Keanu ក្នុងនាមជា Aladdin

២ Keanu ក្នុងនាមជា the Beast

៣ Keanu ក្នុងនាមជាព្រះអង្គម្ចាស់ Naveen

៤ Keanu ក្នុងនាមជាព្រះអង្គម្ចាស់ Eric

៥ Keanu ក្នុងនាមជា John Smith

៦ Keanu ក្នុងនាមជាព្រះអង្គម្ចាស់ Charming

៧ Keanu ក្នុងនាមជាព្រះអង្គម្ចាស់ Phillip

៨ Keanu ក្នុងនាមជា Li Shang

 

ប្រភព៖ Boredpanda

Loading...
SHARE