មនុស្សម្នាក់ៗសុទ្ធតែមានការភ័យខ្លាច ហើយភាពភ័យខ្លាចរបស់មនុស្សម្នាក់មានកម្រិត និងរបៀបខុសៗគ្នា ដូចជាអ្នកខ្លះខ្លាចសូម្បីតែសត្វជីងចក់ ឯអ្នកខ្លះវិញគឺខ្លាចភាពងងឹត និងខ្មោចព្រាយបិសាចជាដើម ។

ចុះអ្នកវិញខ្លាចដល់កម្រិតណាដែរ តោះសាកល្បងភាពភ័យខ្លាចរបស់អ្នកតាមរយៈរូបភាពខាងក្រោមនេះ ចាំមើលមានប៉ុន្មានសន្លឹកដែលធ្វើឲ្យអ្នកភ័យខ្លាចដែរ (កាន់តែតិចមានន័យថាភាពភ័យខ្លាចរបស់អ្នកមិនសូវខ្លាំងនោះទេ) ៖

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Loading...
SHARE