ប្រាសាទនៅក្នុងសាសនាហិណ្ឌូតែងមានរចនាបថស្ថាបត្យកម្ម មានប៉មប្រាសាទ រូបបដិមាដ៏ល្អឆើត គំនូរ ចម្លាក់ និងការតុបតែងផ្សេងៗ ដែលធ្វើឲ្យប្រាសាទហិណ្ឌូមានភាពល្បីល្បាញភាគច្រើន ហើយខាងក្រោមនេះ ជាប្រាសាទហិណ្ឌូដែលធំៗបំផុតក្នុងពិភពលោក។

10. ប្រាសាទVaitheeswaran Koil នៅរដ្ឋTamil Nadu ប្រទេសឥណ្ឌា ដែលមានផ្ទៃក្រឡា 15Acres ឬប្រហែល 6 ហិចតា

9. ប្រាសាទMeenakshi Amman នៅរដ្ឋTamil Nadu ប្រទេសឥណ្ឌា ដែលមានផ្ទៃក្រឡា17.3 Acres ឬប្រហែល 7ហិចតា

8. ប្រាសាទJambukeswarar នៅរដ្ឋTamil Nadu ប្រទេសឥណ្ឌា ដែលមានផ្ទៃក្រឡា 18 Acres ឬប្រហែល7.3ហិចតា

7. ប្រាសាទEkambareswarar នៅរដ្ឋTamil Nadu ប្រទេសឥណ្ឌា ដែលមានផ្ទៃក្រឡា 23 Acres ឬប្រហែល9.3ហិចតា

6. ប្រាសាទAnnamalaiyar នៅរដ្ឋTamil Nadu ប្រទេសឥណ្ឌា ដែលមានផ្ទៃក្រឡា 25 Acres ឬប្រហែល10ហិចតា

5. ប្រាសាទBelur Math នៅរដ្ឋKolkata ប្រទេសឥណ្ឌា ដែលមានផ្ទៃក្រឡា 40 Acres ឬប្រហែល16.18 ហិចតា

4. ប្រាសាទThillai Nadaraja នៅរដ្ឋTamil Nadu ប្រទេសឥណ្ឌា ដែលមានផ្ទៃក្រឡា40 Acres ឬប្រហែល 16.18ហិចតា

3. ប្រាសាទAkshardham នៅទីក្រុងDelhi ប្រទេសឥណ្ឌា ដែលមានផ្ទៃក្រឡា100 Acres ឬប្រហែល 40.5 ហិចតា

2. ប្រាសាទSri Ranganathaswami នៅSrirangam រដ្ឋTamil Nadu ប្រទេសឥណ្ឌា ដែលមានផ្ទៃក្រឡា 156 Acres ឬប្រហែល63.13ហិចតា

1. ប្រាសាទអង្គរវត្ត ប្រទេសកម្ពុជា ដែលមានផ្ទៃក្រឡា 500 Acres ឬ ប្រហែល200 ហិចតា

ប្រភព៖ The Mysterious World

Loading...
SHARE