អ្នកប្រាកដជាបានសិក្សាពីសង្រ្គាមលោកលេីកទី២រួចមកហេីយកាលពីអ្នករៀននៅវិទ្យាល័យ។ សង្រ្គាមលោកលេីកទី២ជាព្រឹត្តការណ៍ដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ប្រទេសនានាជុំវិញពីភពលោក ដែលសង្រ្គាមនេះកេីតឡេីងនៅថ្ងៃទី១ខែកញ្ញាឆ្នាំ១៩៣៩ហេីយត្រូវបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី២ខែកញ្ញាឆ្នាំ១៩៤៥។ តែនៅក្នុងការសិក្សាអ្នកប្រហែលជាមិនធ្លាបើបានឃេីញរូបភាពដែលថតបានក្នុងអំឡុងសង្រ្គាមលោកលេីកទី២នេះទេ។ ហេីយខាងក្រោមនេះជារូបភាពដ៏កម្រដែលត្រូវបានថតក្នុងអំឡុងសង្រ្គាមលោកលេីកទី២។

SS Prison Guards Being Forced ... is listed (or ranked) 1 on the list 36 Rare Photos From World War II

An Abandoned Boy Sitting Amid ... is listed (or ranked) 2 on the list 36 Rare Photos From World War II

A Liberated Jewish Man Holds a... is listed (or ranked) 3 on the list 36 Rare Photos From World War II

The First Photo of Fallen Sold... is listed (or ranked) 4 on the list 36 Rare Photos From World War II

A Concentration Camp Survivor is listed (or ranked) 5 on the list 36 Rare Photos From World War II

A POW Stares Defiantly at Hitl is listed (or ranked) 6 on the list 36 Rare Photos From World War II

A 15-Year-Old German Soldier C is listed (or ranked) 7 on the list 36 Rare Photos From World War II

Victims of the Dresden Firebom is listed (or ranked) 8 on the list 36 Rare Photos From World War II

A German Soldier Returns Home is listed (or ranked) 9 on the list 36 Rare Photos From World War II

A German Soldier Offering Food is listed (or ranked) 10 on the list 36 Rare Photos From World War II

German Prisoners Reacting to F is listed (or ranked) 11 on the list 36 Rare Photos From World War II

A German Soldier Sharing Bread is listed (or ranked) 12 on the list 36 Rare Photos From World War II

A Soviet Spy Laughing in the F is listed (or ranked) 13 on the list 36 Rare Photos From World War II

Japanesse Soldiers Using Sikh is listed (or ranked) 14 on the list 36 Rare Photos From World War II

A US Soldier Offering Help to is listed (or ranked) 15 on the list 36 Rare Photos From World War II

The Architect of Auschwitz Rig is listed (or ranked) 16 on the list 36 Rare Photos From World War II

A Line of Men About to Be Exec is listed (or ranked) 17 on the list 36 Rare Photos From World War II

Two Soldiers with the Best Eas is listed (or ranked) 19 on the list 36 Rare Photos From World War II

American Tank Crews Talking to is listed (or ranked) 20 on the list 36 Rare Photos From World War II

The Sky Over London After a 19 is listed (or ranked) 21 on the list 36 Rare Photos From World War II

Allied Soldiers Mocking Hitler is listed (or ranked) 22 on the list 36 Rare Photos From World War II

A Japanese Plane Shot Down Dur is listed (or ranked) 23 on the list 36 Rare Photos From World War II

Aleksandra Samusenko, a Female is listed (or ranked) 24 on the list 36 Rare Photos From World War II

The Soviet Flag Being Raised O is listed (or ranked) 25 on the list 36 Rare Photos From World War II

Crash Landing of a Pacific Air is listed (or ranked) 26 on the list 36 Rare Photos From World War II

An Alarmed Reindeer Startled b is listed (or ranked) 27 on the list 36 Rare Photos From World War II

Soldiers from the French Afric is listed (or ranked) 28 on the list 36 Rare Photos From World War II

The Last Known Picture of Hitl is listed (or ranked) 30 on the list 36 Rare Photos From World War II

German Soldiers Looting Fallen is listed (or ranked) 31 on the list 36 Rare Photos From World War II

Athens Captured by the Nazis is listed (or ranked) 32 on the list 36 Rare Photos From World War II

The Eiffel Tower During Nazi O is listed (or ranked) 33 on the list 36 Rare Photos From World War II

One of the First Photos of Hit is listed (or ranked) 34 on the list 36 Rare Photos From World War II

 

ប្រភព៖ Ranker

Loading...
SHARE