ប្រាសាទត្រូវបានគេកំណត់ថាជារចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់សកម្មភាពសាសនាឬជំនឿផ្សេងៗ។ ប្រាសាទត្រូវបានសាងសង់ឡើងនៅគ្រប់សម័យកាលហើយមនុស្សតែងតែអភិវឌ្ឍពីមួយសម័យកាលទៅមួយសម័យកាល។ ប្រាសាទ Akshardham នៅទីក្រុងញូវដែលីត្រូវបានសាងសង់ក្នុងឆ្នាំ ២00៨។ ហេីយខាងក្រោមនេះសុទ្ឋតែជាប្រាសាទបុរាណត្រូវបានកសាងឡើងរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយដោយមនុស្សក្នុងសម័យមុន។

តោះទស្សនាទាំងអស់គ្នា៖

១០ ប្រាសាទ Knossos (ឆ្នាំ១៤០០មុនគ្រិស្តសករាជ)

Palace of Knossos

៩ ប្រាសាទ Gobekli Tepe (សហសវត្សទី១០មុនគ្រិស្តសករាជ)

Gobekli Tepe

៨ ប្រាសាទ Amada (សតវត្សទី១៥មុនគ្រិស្តសករាជ)

Temple of Amada

៧ ប្រាសាទ Ggantija (ឆ្នាំ៣០០០​មុនគ្រិស្តសករាជ)

Ggantija Temples

៦ ប្រាសាទ​ Hagar Qim (ឆ្នាំ៣២០០​មុនគ្រិស្តសករាជ)

Hagar Qim and Mnajdra

៥​​ ប្រាសាទ Seti I (ឆ្នាំ ១២៧៩ មុនគ្រិស្តសករាជ)

Temple of Seti I

៤ ប្រាសាទ Hypogeum (ឆ្នាំ​២៥០០មុនគ្រិស្តសករាជ)

Hypogeum

៣ ប្រាសាទ Hatshepsut (ឆ្នាំ១៤៧៩មុនគ្រិស្តសករាជ)

Temple of Hatshepsut

២ ប្រាសាទ Luxor

Luxor Temple

១ ប្រាសាទ Stonehenge (ឆ្នាំ១៦០០មុនគ្រិស្តសករាជ)

#1 of Oldest Temples In The World

 

ប្រភព៖ touropia

Loading...
SHARE