១ពាន់លានដុល្លារគឺជាចំនួនទឹកលុយដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់មួយដែលមនុស្សភាគច្រើនចំណាយពេលមួយជីវិតក៏រកមិនបានផង ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្សែភាពយន្តល្បីៗទាំងនេះវិញ វាបែរជាអាចរកចំណូលឲ្យអ្នកផលិតបានរហូតដល់ ១ ពាន់លានដុល្លារដោយចំណាយពេលមិនដល់ ១ ខែផង ។

អ្នកប្រហែលជាចង់ដឹងហើយថាភាពយន្តណាខ្លះទៅ ដែលអាចរកចំណូលបានច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់បែបនេះ ៖

16. រឿង Beauty and the Beast” ប្រើពេលត្រឹមតែ ២៩ ថ្ងៃប៉ុនណោះ 

16.
Disney
 • កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយ: 17 មីនា 2017
 • កាលបរិច្ឆេទដែលរកបាន 1 ពាន់លានដុល្លារ: ថ្ងៃទី 12 ខែមេសាឆ្នាំ 2017
 • ចំណូលសរុប: 1,263,521,126 ដុល្លារ

15. “Captain Marvel” – ប្រើពេលត្រឹមតែ 26 ថ្ងៃប៉ុនណោះ 

15.
Marvel Studios
 • កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយ: 8 មីនា 2019
 • កាលបរិច្ឆេទដែលរកបាន 1 ពាន់លានដុល្លារ: ថ្ងៃទី 3 ខែមេសាឆ្នាំ 2019
 • ចំណូលដែលរកបាននៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន: 1 ពាន់លានដុល្លារ (គិតត្រឹមតែការលក់សំបុត្រប៉ុនណោះ)

14. រឿង “Captain America: Civil War” ប្រើពេលត្រឹមតែ 24 ថ្ងៃប៉ុនណោះ

14.
Marvel
 • កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយ: ថ្ងៃទី 27 ខែមេសាឆ្នាំ 2016
 • កាលបរិច្ឆេទដែលរកបាន 1 ពាន់លានដុល្លារ: ថ្ងៃទី 20 ខែឧសភាឆ្នាំ 2016
 • ចំណូលសរុប: $1,153,304,495

13. រឿង “Black Panther” ប្រើពេលត្រឹមតែ 24 ថ្ងៃប៉ុនណោះ

13.
Walt Disney Studios Motion Pictures
 • កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយ: 16 កុម្ភៈ 2018
 • កាលបរិច្ឆេទដែលរកបាន 1 ពាន់លានដុល្លារ : ថ្ងៃទី 11 ខែមីនាឆ្នាំ 2018
 • ចំណូលសរុប : $ 1,346,529,123

12. រឿង “Avengers: Age of Ultron” ប្រើពេលត្រឹមតែ 24 ថ្ងៃប៉ុនណោះ

12 ។
Marvel
 • កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយ: ថ្ងៃទី 22 ខែមេសាឆ្នាំ 2015
 • កាលបរិច្ឆេទដែលរកបាន 1 ពាន់លានដុល្លារ : ថ្ងៃទី 15 ខែឧសភាឆ្នាំ 2015
 • ចំណូលសរុប: 1,405,403,694 ដុល្លារ

11. រឿង “Iron Man 3” ប្រើពេលត្រឹមតែ 22 ថ្ងៃប៉ុនណោះ

11 ។
Marvel
 • កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយ: 25 មេសា 2013
 • កាលបរិច្ឆេទដែលរកបាន 1 ពាន់លានដុល្លារ : ថ្ងៃទី 16 ខែឧសភាឆ្នាំ 2013
 • ចំណូលសរុប : 1,214,811,252

10. រឿង “Avengers” ប្រើពេលត្រឹមតែ 19 ថ្ងៃប៉ុនណោះ

10 ។
Marvel
 • កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយ: 25 មេសា 2012
 • កាលបរិច្ឆេទដែលរកបាន 1 ពាន់លានដុល្លារ : ថ្ងៃទី 13 ខែឧសភាឆ្នាំ 2012
 • ចំណូលសរុបពីការលក់សំបុត្រ : 1.518.812.988

9. រឿង “Harry Potter and the Deathly Hallows – វគ្គ ២ ” ប្រើពេលត្រឹមតែ 19 ថ្ងៃប៉ុនណោះ

9 ។
Warner Bros.
 • កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយ: 13 កក្កដា 2011
 • កាលបរិច្ឆេទដែលរកបាន 1 ពាន់លានដុល្លារ : ថ្ងៃទី 31 ខែកក្កដាឆ្នាំ 2011
 • ចំណូលសរុប : 1,341,511,219 ដុល្លារ

8. រឿង “Avatar” ប្រើពេលត្រឹមតែ 19 ថ្ងៃប៉ុនណោះ

8 ។
20th Century Fox
 • កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយ: ថ្ងៃទី 16 ខែធ្នូឆ្នាំ 2009
 • កាលបរិច្ឆេទដែលរកបាន 1 ពាន់លានដុល្លារ: ថ្ងៃទី 3 ខែមករាឆ្នាំ 2010
 • ចំណូលសរុប : 2.787.965.087 ដុល្លារ

7. រឿង “Star Wars: The Last Jedi” ប្រើរយៈពេលត្រឹមតែ 19 ថ្ងៃប៉ុនណោះ

7 ។
Lucasfilm
 • កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយ: ថ្ងៃទី 13 ខែធ្នូឆ្នាំ 2017
 • កាលបរិច្ឆេទដែលរកបាន 1 ពាន់លានដុល្លារ : ថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូឆ្នាំ 2017
 • ចំណូលសរុប : 1,332,539,889 ដុល្លារ

6. រឿង “The Fast and the Furious” ប្រើពេលត្រឹមតែ 19 ថ្ងៃប៉ុនណោះ

6 ។
Universal
 • កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយ: 12 មេសា 2017
 • កាលបរិច្ឆេទដែលរកបាន 1 ពាន់លានដុល្លារ : ថ្ងៃទី 30 ខែមេសាឆ្នាំ 2017
 • ចំណូលសរុប : 1,236,005,118 ដុល្លារ

5. រឿង “Furious 7” ប្រើពេលត្រឹមតែ 17 ថ្ងៃប៉ុនណោះ

5 ។
Universal Pictures

កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយ: ថ្ងៃទី 1 ខែមេសាឆ្នាំ 2015

កាលបរិច្ឆេទដែលរកបាន 1 ពាន់លានដុល្លារ  : ថ្ងៃទី 17 ខែមេសាឆ្នាំ 2015

ចំណូលសរុប : 1,516,045,911 ដុល្លារ

4. រឿង “Jurassic World: Fallen Kingdom” ប្រើពេលត្រឹមតែ 14 ថ្ងៃប៉ុនណោះ

4 ។
Universal
 • កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយ: ថ្ងៃទី 22 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2018
 • កាលបរិច្ឆេទដែលរកបាន 1 ពាន់លានដុល្លារ : ថ្ងៃទី 5 ខែកក្កដាឆ្នាំ 2018
 • ចំណូលសរុប : 1.060.990.040 ដុល្លារ

3. រឿង “Jurassic World” ប្រើពេលត្រឹមតែ 13 ថ្ងៃប៉ុនណោះ

3 ។
Universal
 • កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយ: ថ្ងៃទី 10 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2015
 • កាលបរិច្ឆេទដែលរកបាន 1 ពាន់លានដុល្លារ : ថ្ងៃទី 22 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2015
 • ចំណូលសរុប : 1,671,713,208 ដុល្លារ

2. រឿង “Star Wars: The Force Awakens” ប្រើពេលត្រឹមតែ 12 ថ្ងៃប៉ុនណោះ

2.
Disney
 • កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយ: ថ្ងៃទី 16 ខែធ្នូឆ្នាំ 2015
 • កាលបរិច្ឆេទដែលរកបាន 1 ពាន់លានដុល្លារ : ថ្ងៃទី 27 ខែធ្នូឆ្នាំ 2015
 • ចំណូលសរុប : 2,068,223,624 ដុល្លារ

1. រឿង “Avengers: សង្គ្រាម Infinity” ប្រើរយៈពេលត្រឹមតែ 11 ថ្ងៃប៉ុនណោះ

1 ។
Marvel
 • កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយ: 25 មេសា 2018
 • កាលបរិច្ឆេទដែលរកបាន 1 ពាន់លានដុល្លារ : 5 ឧសភា 2018
 • ចំណូលសរុប : 2,039,954,372 ដុល្លារ

ប្រភព ៖ businessinsider

Loading...
SHARE