មុននឹងបង្កើត ឬ សាងសង់អ្វីមួយចេញមក គេតែងតែគិតគូពីផលប្រយោជន៍ និងផលប៉ះពាល់ដែលទទួលបានពីសមិទ្ធផលដែលពួកគេបានបង្កើត ឬ សាងសង់ចេញមកហើយ ប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកក្រឡេកមកមើលសមិទ្ធផលទាំងនេះវិញ អ្នកនឹងលាន់មាត់សួរថាអ្នកបង្កើតរបស់ទាំងនេះមុននឹងបង្កើតយកអ្វីមកគិតហ្នឹង ។

១ អត់យល់ថាគេសង់ជណ្ដើរនេះដើម្បីអ្វីឲ្យប្រាកដ

มัดรวมความผิดพลาดจากการก่อสร้าง ที่ใครเห็นต่างเซ็งไปตาม ๆ กัน...

២ ហើយចុះជណ្ដើរនេះសង់ដើម្បីអ្វី

มัดรวมความผิดพลาดจากการก่อสร้าง ที่ใครเห็นต่างเซ็งไปตาม ๆ กัน...

៣ ATM នេះប្រហែលជាធ្វើមកដើម្បីក៉ំឲ្យគេដកលុយតែម្ដង

มัดรวมความผิดพลาดจากการก่อสร้าง ที่ใครเห็นต่างเซ็งไปตาม ๆ กัน...

៤ មិនដឹងថាគេសង់មកអីញ្ចឹង ឬ គេសង់ហើយបានបិតវានោះទេ

มัดรวมความผิดพลาดจากการก่อสร้าง ที่ใครเห็นต่างเซ็งไปตาม ๆ กัน...

៥  ប្រហែលជាធ្វើដើម្បីឲ្យក្មេងរំអិលលេងផងក៏មិនដឹង ព្រោះមើលទៅមិនសមសម្រាប់ជនពិការនោះទេ

มัดรวมความผิดพลาดจากการก่อสร้าง ที่ใครเห็นต่างเซ็งไปตาม ๆ กัน...

៦ សួរថាជុះចេញដែរឬ ?

มัดรวมความผิดพลาดจากการก่อสร้าง ที่ใครเห็นต่างเซ็งไปตาม ๆ กัน...

៧ ប្រហែលជាគេឲ្យជិះកង់រលងបង្គោលហើយមើលទៅ

มัดรวมความผิดพลาดจากการก่อสร้าง ที่ใครเห็นต่างเซ็งไปตาม ๆ กัน...

៨ អ្នកដាក់ទូ ATM នេះប្រហែលមនុស្សតែ ១ នឹងអ្នកលេខ ៣ ដោយសារតែខឹងគេរិះគន់ថាខ្ពស់ពេក ទើបដាក់ទាបបែបនេះ

มัดรวมความผิดพลาดจากการก่อสร้าง ที่ใครเห็นต่างเซ็งไปตาม ๆ กัน...

มัดรวมความผิดพลาดจากการก่อสร้าง ที่ใครเห็นต่างเซ็งไปตาม ๆ กัน...

១០ រថភ្លើងស្រុកគាត់ខ្ទិចដោយសារតែបែបហ្នឹង

มัดรวมความผิดพลาดจากการก่อสร้าง ที่ใครเห็นต่างเซ็งไปตาม ๆ กัน...

១១ មិនដឹងថានរណាសងក្រោយ នរណាសង់មុននោះទេ

มัดรวมความผิดพลาดจากการก่อสร้าง ที่ใครเห็นต่างเซ็งไปตาม ๆ กัน...

១២ បែបហ្នឹងក៏ដាក់ជណ្ដើរដែរ

มัดรวมความผิดพลาดจากการก่อสร้าง ที่ใครเห็นต่างเซ็งไปตาม ๆ กัน...

ប្រភព​ ៖ kapook

Loading...
SHARE