អ្នក​ប្រហែល​ជា​ធ្លាប់​ឭពាក្យ​ថា ការ​ងារ​ជា​ក្រុម ដែល​ភាសា​អង់គ្លេស​ហៅ​ថា Teamwork រួច​មក​ហើយ ហើយ​ក៏​ធ្លាប់​អនុវត្តន៍​វា​ផង​ដែរ ប៉ុន្តែ​អ្នក​ធ្លាប់​បាន​ឃើញ​ Teamwork ដែល​សហការ​គ្នា​បាន​ល្អ​ដូច​ខាង​ក្រោម​នេះ​ទេ? ប្រហែល​ជា​មិន​ធ្លាប់​ទេ​មើល​ទៅ ។

១០

១១

១២

១៣

១៤

១៥

១៦

១៧

១៨

១៩

២០

 

Loading...
SHARE