បើសិនជាអ្នកព្យាយាមមើលរូបគំនូរទាំងនេះឲ្យបានយូរបន្តិច អ្នកនឹងមើលឃើញថាគ្រប់គំនូរទាំងអស់សុទ្ធតែបានបង្កប់នូវអត្ថន័យដែលបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពពិតដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងសង្គម ក៏ដូចជាភាពពិតរបស់មនុស្សមួយចំនួន ។

តោះទស្សនារូបគំនូរទាំងនេះជាមួយ ចង់ដឹង ទាំងអស់គ្នា ៖

Image may contain: people sitting

No photo description available.

No photo description available.

No photo description available.

No photo description available.

No photo description available.

Image may contain: one or more people

No photo description available.

No photo description available.

១០

Image may contain: 1 person

១១

No photo description available.

១២

No photo description available.

១៣

No photo description available.

ប្រភព ៖ Facebook

Loading...
SHARE