សព្វថ្ងៃនេះស្ទើគ្រប់ស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះគឺមានការពេញនិយមទៅជួបគ្រូពេទ្យនិងអោយគ្រូពេទ្យពិនិត្យ(ឆ្លុះអេកូ)ដើម្បីបានលឺសម្លេងឬមើលពីរូបរាង និងដើម្បីបានដឹងថាជាប្រុសឬស្រី និងចង់ដឹងពីសុខភាពគភ៌ផងដែរ។តែនេះគឺជារូបភាពនៃគភ៌របស់ស្ត្រីម្នាក់ដែលបានទៅអោយគ្រូពេទ្យពិនិត្យហើយបានឃើញគភ៌ដ៏គួអោយខ្លាច ប៉ុន្តែនៅមានរូបភាពដ៏គួអោយខ្លាចចំនួន១៣សន្លឹកដែលបានយកចេញពី sites boredomtherapy។រូបទាំងនេះគឺជារូបពិតដែលបានពីការឆ្លុះអេកូទៅលើស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះ៖

១០

១១

១២

១៣

ប្រភពៈ wtfintheworld

Loading...
SHARE