សៀវភៅគំនូរខ្មៅសត្រូវបានគេបង្កើតឡើងឲ្យក្មេងៗចេះប្រើប្រាស់ពណ៌ ក៏ដូចជាសម្រាប់ឲ្យពួកគេកម្សាន្តផងដែរ ប៉ុន្តែគំនូរទាំងនោះអាចនឹងមានទិដ្ឋភាពផ្សេងៗពីគោលបំណងពិតនៃគំនូរបើសិនជាវាធ្លាក់ដល់ដៃមនុស្សធំមួយចំនួនដែលពូកែខាងថែមថយ ឬ មានជំនាញច្បាស់លាស់ខាងថែមថយ ។

ហើយខាងក្រោមនេះគឺជាឧទាហរណ៍ស្រាប់ ៖

Something Is Very Wrong With These Coloring Books (28 pics)

Something Is Very Wrong With These Coloring Books (28 pics)

Something Is Very Wrong With These Coloring Books (28 pics)

Something Is Very Wrong With These Coloring Books (28 pics)

Something Is Very Wrong With These Coloring Books (28 pics)

Something Is Very Wrong With These Coloring Books (28 pics)

Something Is Very Wrong With These Coloring Books (28 pics)

Something Is Very Wrong With These Coloring Books (28 pics)

Something Is Very Wrong With These Coloring Books (28 pics)

១០

Something Is Very Wrong With These Coloring Books (28 pics)

១១

Something Is Very Wrong With These Coloring Books (28 pics)

១២

Something Is Very Wrong With These Coloring Books (28 pics)

១៣

Something Is Very Wrong With These Coloring Books (28 pics)

១៤

Something Is Very Wrong With These Coloring Books (28 pics)

១៥

Something Is Very Wrong With These Coloring Books (28 pics)

១៦

Something Is Very Wrong With These Coloring Books (28 pics)

១៧

Something Is Very Wrong With These Coloring Books (28 pics)

១៨

Something Is Very Wrong With These Coloring Books (28 pics)

១៩

Something Is Very Wrong With These Coloring Books (28 pics)

២០

Something Is Very Wrong With These Coloring Books (28 pics)២១

Something Is Very Wrong With These Coloring Books (28 pics)

២២

Something Is Very Wrong With These Coloring Books (28 pics)

២៣

Something Is Very Wrong With These Coloring Books (28 pics)

២៤

Something Is Very Wrong With These Coloring Books (28 pics)

២៥

Something Is Very Wrong With These Coloring Books (28 pics)

២៦

Something Is Very Wrong With These Coloring Books (28 pics)

២៧

Something Is Very Wrong With These Coloring Books (28 pics)

២៨

Something Is Very Wrong With These Coloring Books (28 pics)

ប្រភព ៖ acidcow

Loading...
SHARE