វាគ្មានអ្វីដែលអាចនៅស្ថិតស្ថេរនោះឡេីយ ដុច្នេះហេីយត្រូវតែមានការអភិវឌ្ឍទៅមុខរហូតឥតឈប់ឈរ។ ហេីយជាក់ស្តែងដូចជាទីក្រុងទាំងប៉ុន្មានខាងក្រោមនេះជាដេីម ទីក្រុងទាំងប៉ុន្មានខាងក្រោមនេះបានធ្វេីការអភិវឌ្ឍយ៉ាងអស្ចារ្យដែលធ្វេីឲ្យយេីងសឹងតែមិនជឿនឹងភ្នែក។

តោះទស្សនាទាំងអស់គ្នា៖

១ ឌូបៃឆ្នាំ១៩៦៤និងបច្ចុប្បន្ន

២ Buenos Aires ឆ្នាំ១៩៣៧និងបច្ចុប្បន្ន

៣ ទីក្រុងHyderabadស.វទី១៩និងបច្ចុប្បន្ន

៤ ទីក្រុងChicagoឆ្នាំ១៨៨០និងបច្ចុប្បន្ន

៥ ទីក្រុងSultanឆ្នាំ១៨៣៨និងបច្ចុប្បន្ន

៦ ទីក្រុងIstanbulឆ្នាំ១៩០០និងបច្ចុប្បន្ន

៧ ទីក្រុងLos Angelesឆ្នាំ១៩៩៤និងបច្ចុប្បន្ន

៨ ទីក្រុងBakuឆ្នាំ១៩២០និងបច្ចុប្បន្ន

៩ ទីក្រុងសៀងហៃឆ្នាំ១៩២០និងបច្ចុប្បន្ន

១០ ទីក្រុងYerevanឆ្នាំ១៩១៦និងបច្ចុប្បន្ន

១១ ទីក្រុងបាងកកឆ្នាំ១៨២២និងបច្ចុប្បន្ន

១២ ទីក្រុងManhattanឆ្នាំ១៨៧៣និងបច្ចុប្បន្ន

 

 

ប្រភព៖ brightside

Loading...
SHARE