ការគូគំនូរជាសិល្បៈមួយបែបដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់មនុស្សធ្វេីការកំសាន្ត ធ្វេីជាអាជីវកម្ម ឬប្រេីប្រាស់ការគូគំនូរនេះដេីម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីតថភាពសង្គមជាដេីម។ របៀបនៃការគូគំនូរមានច្រេីនបែបច្រេីនសណ្ឋានដូចជាការគូគំនូរដោយប្រេីប្រេង ប្រេីខ្មៅដៃ ប្រេីស្រ្ពៃជាដេីម។

ហេីយខាងក្រោមនេះជាវេបសាយដែលអ្នកអាចចូលរៀនគូរូបតាមរបៀបខុសៗគ្នា មានខ្លះឥតគិតថ្លៃ ហេីយខ្លះទៀតត្រូវបង់ប្រាក់។

១ ការគូគំនូរដោយប្រេីខ្មៅដៃ

40+ Online Resources That Will Improve Your Drawing Skills (Even If You’re an Absolute Beginner)

អ្នកអាចចូលទៅកាន់តំណខាងក្រោម(ឥតគិតថ្លៃ)៖

១ Watts Atelier

២ Mark Crilley’s

៣ Heather Rooney

៤ Circle Line Art School

អ្នកអាចចូលទៅកាន់តំណខាងក្រោម(គិតថ្លៃ)៖

១ Proko

២ Creatureartteacher.com

៣ Vilppu Academy

២ ការគូរូបប្រេីទឹកពណ៌

40+ Online Resources That Will Improve Your Drawing Skills (Even If You’re an Absolute Beginner)

 

អ្នកអាចចូលទៅកាន់តំណខាងក្រោម(ឥតគិតថ្លៃ)៖

១ Nitin Singh Watercolor Art

២ Watercolor Misfit

៣ The Mind of Watercolor

៤ Kelogsloops

៥ Mateusz Urbanowicz

អ្នកអាចចូលទៅកាន់តំណខាងក្រោម(គិតថ្លៃ)៖

១ Anna Mason

២ Watercolor Painting

៣ Rebecca Rhodes Art

៤ Angela Fehr

៣ ការគូគំនូរដោយប្រេីប្រេង

40+ Online Resources That Will Improve Your Drawing Skills (Even If You’re an Absolute Beginner)

អ្នកអាចចូលទៅកាន់តំណខាងក្រោម(ឥតគិតថ្លៃ)៖

១ Daria Callie

២ Lena Danya

៣ Robin Sealark

៤ Sergey Gusev

៥ Will Kemp Art School

៦ Online Art Lessons

៧ Draw Mix Paint

អ្នកអាចចូលទៅកាន់តំណខាងក្រោម(គិតថ្លៃ)៖

១ Michael James Smith

៤ ការគូគំនូរបែប Digital

40+ Online Resources That Will Improve Your Drawing Skills (Even If You’re an Absolute Beginner)

អ្នកអាចចូលទៅកាន់តំណខាងក្រោម(ឥតគិតថ្លៃ)៖

១ ctrlPaint.com

អ្នកអាចចូលទៅកាន់តំណខាងក្រោម(ឥតគិតថ្លៃ)៖

១ Schoolism

២ The Oatley Academy

៣ CG Spectrum

៤ Learn Squared

៥ GNOMON

៦ CGMA

 

 

ប្រភព៖ brightside

SHARE