ធ្លាប់ទេត្រូវចាញ់បោកគេទាក់ទងអ្វីដែលគ្មានសោះ តែយើងបែរជាជឿថាមានពិត ជាក់ស្ដែងដូចជាអ្នកខ្លះមកបន្លំធ្វើរើសរបស់ក្បែរខ្លួនអ្នក ដែលធ្វើអោយអ្នកចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចអ្វីដែលគេរើសនោះជារបស់អ្នក ហើយចាប់ផ្ដើមមើលរបស់របសជុំវិញខ្លួនទាំងអស់ថាគ្រប់ចំនួនឬយ៉ាងណា ។

ហើយខាងក្រោមនេះជាវីដេអូបែបសំណើចមួយដែលបង្ហាញក្រុមមនុស្សកំពូលខិលមួយចំនួនបានបញ្ឆោតទំនុកចិត្តមនុស្ស អោយពួកគេមើលអ្វីដែលគ្មានសោះអោយដូចជាមាននៅចំពោះមុខ ដោយអោយពួកគេប្រយត្ន័ខ្លាចបុកឬប៉ះទង្គិច ។

ទស្សនាវីដេអូ ៖

Posted by 大家快樂看影片 on Saturday, December 29, 2018

Loading...
SHARE