អ្នកថតរូបជំនាញមួយរូបមានឈ្មោះថា Karen Jerzyk បានស្រមេីស្រមៃទៅមេីលទិដ្ឋភាពនៅពេល១ពាន់ឆ្នាំខាងមុខដែលពេលនោះគាត់ស្រមេីស្រមៃឃេីញថាភពផែនដីនឹងត្រូវអស់ខ្យល់អុកសុីសែនហេីយត្រូវរស់នៅដោយពឹងលេីការប្រេីប្រាស់ឧបករណ៍ជំនួយដេីម្បីដកដង្ហេីម។ បន្ទាប់ពីគាត់បានគិតពីវាជាច្រេីនខែមកគាត់បានបង្កេីតជាគំនិតមួយគឺថតរូបដេីម្បីពីទិដ្ឋភាពដែលគាត់បានស្រមេីស្រមៃឃេីញនោះឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាបានឃេីញ។

តោះទស្សនាទាំងអស់គ្នា៖

1

I've Been Documenting A Lonely Astronaut's Return To Earth

2

I've Been Documenting A Lonely Astronaut's Return To Earth

3

I've Been Documenting A Lonely Astronaut's Return To Earth

4

I've Been Documenting A Lonely Astronaut's Return To Earth

5

I've Been Documenting A Lonely Astronaut's Return To Earth

6

I've Been Documenting A Lonely Astronaut's Return To Earth

7

I've Been Documenting A Lonely Astronaut's Return To Earth

8

I've Been Documenting A Lonely Astronaut's Return To Earth

9

I've Been Documenting A Lonely Astronaut's Return To Earth

10

I've Been Documenting A Lonely Astronaut's Return To Earth

11

I've Been Documenting A Lonely Astronaut's Return To Earth

12

I've Been Documenting A Lonely Astronaut's Return To Earth

13

I've Been Documenting A Lonely Astronaut's Return To Earth

14

I've Been Documenting A Lonely Astronaut's Return To Earth

15

I've Been Documenting A Lonely Astronaut's Return To Earth

16

I've Been Documenting A Lonely Astronaut's Return To Earth

17

I've Been Documenting A Lonely Astronaut's Return To Earth

18

I've Been Documenting A Lonely Astronaut's Return To Earth

19

I've Been Documenting A Lonely Astronaut's Return To Earth

20

I've Been Documenting A Lonely Astronaut's Return To Earth

21

I've Been Documenting A Lonely Astronaut's Return To Earth

22

I've Been Documenting A Lonely Astronaut's Return To Earth

23

I've Been Documenting A Lonely Astronaut's Return To Earth

24

I've Been Documenting A Lonely Astronaut's Return To Earth

25

I've Been Documenting A Lonely Astronaut's Return To Earth

26

I've Been Documenting A Lonely Astronaut's Return To Earth

27

I've Been Documenting A Lonely Astronaut's Return To Earth

28

I've Been Documenting A Lonely Astronaut's Return To Earth

29

I've Been Documenting A Lonely Astronaut's Return To Earth

30

I've Been Documenting A Lonely Astronaut's Return To Earth

31

I've Been Documenting A Lonely Astronaut's Return To Earth

32

I've Been Documenting A Lonely Astronaut's Return To Earth

33

I've Been Documenting A Lonely Astronaut's Return To Earth

34

I've Been Documenting A Lonely Astronaut's Return To Earth

35

I've Been Documenting A Lonely Astronaut's Return To Earth

36

I've Been Documenting A Lonely Astronaut's Return To Earth

37

I've Been Documenting A Lonely Astronaut's Return To Earth

38

I've Been Documenting A Lonely Astronaut's Return To Earth

39

I've Been Documenting A Lonely Astronaut's Return To Earth

ប្រភព ៖​ boredpanda

Loading...
SHARE