អ្នកថតរូបជំនាញមួយរូបមានឈ្មោះថា Karen Jerzyk បានស្រមេីស្រមៃទៅមេីលទិដ្ឋភាពនៅពេល១ពាន់ឆ្នាំខាងមុខដែលពេលនោះគាត់ស្រមេីស្រមៃឃេីញថាភពផែនដីនឹងត្រូវអស់ខ្យល់អុកសុីសែនហេីយត្រូវរស់នៅដោយពឹងលេីការប្រេីប្រាស់ឧបករណ៍ជំនួយដេីម្បីដកដង្ហេីម។ បន្ទាប់ពីគាត់បានគិតពីវាជាច្រេីនខែមកគាត់បានបង្កេីតជាគំនិតមួយគឺថតរូបដេីម្បីពីទិដ្ឋភាពដែលគាត់បានស្រមេីស្រមៃឃេីញនោះឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាបានឃេីញ។

តោះទស្សនាទាំងអស់គ្នា៖

I've Been Documenting A Lonely Astronaut's Return To Earth

I've Been Documenting A Lonely Astronaut's Return To Earth

I've Been Documenting A Lonely Astronaut's Return To Earth

I've Been Documenting A Lonely Astronaut's Return To Earth

I've Been Documenting A Lonely Astronaut's Return To Earth

I've Been Documenting A Lonely Astronaut's Return To Earth

I've Been Documenting A Lonely Astronaut's Return To Earth

I've Been Documenting A Lonely Astronaut's Return To Earth

I've Been Documenting A Lonely Astronaut's Return To Earth

I've Been Documenting A Lonely Astronaut's Return To Earth

I've Been Documenting A Lonely Astronaut's Return To Earth

I've Been Documenting A Lonely Astronaut's Return To Earth

I've Been Documenting A Lonely Astronaut's Return To Earth

I've Been Documenting A Lonely Astronaut's Return To Earth

I've Been Documenting A Lonely Astronaut's Return To Earth

I've Been Documenting A Lonely Astronaut's Return To Earth

I've Been Documenting A Lonely Astronaut's Return To Earth

I've Been Documenting A Lonely Astronaut's Return To Earth

I've Been Documenting A Lonely Astronaut's Return To Earth

I've Been Documenting A Lonely Astronaut's Return To Earth

I've Been Documenting A Lonely Astronaut's Return To Earth

I've Been Documenting A Lonely Astronaut's Return To Earth

I've Been Documenting A Lonely Astronaut's Return To Earth

I've Been Documenting A Lonely Astronaut's Return To Earth

I've Been Documenting A Lonely Astronaut's Return To Earth

I've Been Documenting A Lonely Astronaut's Return To Earth

I've Been Documenting A Lonely Astronaut's Return To EarthI've Been Documenting A Lonely Astronaut's Return To Earth

I've Been Documenting A Lonely Astronaut's Return To EarthI've Been Documenting A Lonely Astronaut's Return To EarthI've Been Documenting A Lonely Astronaut's Return To EarthI've Been Documenting A Lonely Astronaut's Return To EarthI've Been Documenting A Lonely Astronaut's Return To EarthI've Been Documenting A Lonely Astronaut's Return To EarthI've Been Documenting A Lonely Astronaut's Return To EarthI've Been Documenting A Lonely Astronaut's Return To EarthI've Been Documenting A Lonely Astronaut's Return To EarthI've Been Documenting A Lonely Astronaut's Return To EarthI've Been Documenting A Lonely Astronaut's Return To Earth

 

 

ប្រភព៖​ boredpanda

SHARE