សេអ៊ូលជាទីក្រុងដ៏អស្ចារ្យមួយនៃកូរ៉េខាងត្បូងដែលទីក្រុងមួយនេះពោរពេញដោយវប្បធម៌ ប្រពៃណី ទំនៀមទម្លាប់ របស់ជនជាតិកូរ៉េ។ សេអ៊ូលក៏ជាទីក្រុងមួយដ៏ជឿនលឿនក្នុងចំណោមទីក្រុងជាច្រេីននៅជុំវិញពិភពលោកផងដែរ។ តោះទៅទស្សនាទិដ្ឋភាពដ៏ស្រស់ស្អាតនៃទីក្រុងសេអ៊ូលទាំងអស់គ្នា៖

I Have Been Living In Seoul, South Korea For The Past Three Years And Here Are Some Photos I've Taken Of This Beautiful City

I Have Been Living In Seoul, South Korea For The Past Three Years And Here Are Some Photos I've Taken Of This Beautiful City

I Have Been Living In Seoul, South Korea For The Past Three Years And Here Are Some Photos I've Taken Of This Beautiful City

I Have Been Living In Seoul, South Korea For The Past Three Years And Here Are Some Photos I've Taken Of This Beautiful City

I Have Been Living In Seoul, South Korea For The Past Three Years And Here Are Some Photos I've Taken Of This Beautiful City

I Have Been Living In Seoul, South Korea For The Past Three Years And Here Are Some Photos I've Taken Of This Beautiful City

I Have Been Living In Seoul, South Korea For The Past Three Years And Here Are Some Photos I've Taken Of This Beautiful City

I Have Been Living In Seoul, South Korea For The Past Three Years And Here Are Some Photos I've Taken Of This Beautiful City

I Have Been Living In Seoul, South Korea For The Past Three Years And Here Are Some Photos I've Taken Of This Beautiful City

I Have Been Living In Seoul, South Korea For The Past Three Years And Here Are Some Photos I've Taken Of This Beautiful City

I Have Been Living In Seoul, South Korea For The Past Three Years And Here Are Some Photos I've Taken Of This Beautiful City

I Have Been Living In Seoul, South Korea For The Past Three Years And Here Are Some Photos I've Taken Of This Beautiful City

I Have Been Living In Seoul, South Korea For The Past Three Years And Here Are Some Photos I've Taken Of This Beautiful City

I Have Been Living In Seoul, South Korea For The Past Three Years And Here Are Some Photos I've Taken Of This Beautiful City

I Have Been Living In Seoul, South Korea For The Past Three Years And Here Are Some Photos I've Taken Of This Beautiful City

I Have Been Living In Seoul, South Korea For The Past Three Years And Here Are Some Photos I've Taken Of This Beautiful City

I Have Been Living In Seoul, South Korea For The Past Three Years And Here Are Some Photos I've Taken Of This Beautiful City

I Have Been Living In Seoul, South Korea For The Past Three Years And Here Are Some Photos I've Taken Of This Beautiful City

I Have Been Living In Seoul, South Korea For The Past Three Years And Here Are Some Photos I've Taken Of This Beautiful City

I Have Been Living In Seoul, South Korea For The Past Three Years And Here Are Some Photos I've Taken Of This Beautiful City

I Have Been Living In Seoul, South Korea For The Past Three Years And Here Are Some Photos I've Taken Of This Beautiful City

I Have Been Living In Seoul, South Korea For The Past Three Years And Here Are Some Photos I've Taken Of This Beautiful City

I Have Been Living In Seoul, South Korea For The Past Three Years And Here Are Some Photos I've Taken Of This Beautiful City

I Have Been Living In Seoul, South Korea For The Past Three Years And Here Are Some Photos I've Taken Of This Beautiful City

I Have Been Living In Seoul, South Korea For The Past Three Years And Here Are Some Photos I've Taken Of This Beautiful City

I Have Been Living In Seoul, South Korea For The Past Three Years And Here Are Some Photos I've Taken Of This Beautiful City

I Have Been Living In Seoul, South Korea For The Past Three Years And Here Are Some Photos I've Taken Of This Beautiful City

I Have Been Living In Seoul, South Korea For The Past Three Years And Here Are Some Photos I've Taken Of This Beautiful City

I Have Been Living In Seoul, South Korea For The Past Three Years And Here Are Some Photos I've Taken Of This Beautiful City

I Have Been Living In Seoul, South Korea For The Past Three Years And Here Are Some Photos I've Taken Of This Beautiful City

 

ប្រភព៖ brightside

Loading...
SHARE