បច្ចុប្បន្ននេះការបង្ហោះរូបបែបប្រៀបធៀបខ្លួនឯងកាលពី ១០ ឆ្នាំមុនជាមួយនឹងបច្ចុប្បន្ន ឬ ឆ្នាំ 2009 និង ឆ្នាំ 2019 ដែលគេហៅថា #10YearChallenge កំពុងតែមានភាពល្បីល្បាញជាខ្លាំង ដោយបុគ្គល់ល្បីៗ និងអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook Instagram និង Tweeter ជាច្រើនបាននាំគ្នាបង្ហោះរូបថតរបៀបនេះពាសពេញបណ្ដាញសង្គមទាំងនោះ។

ហើយនេះគឺជារូបថត #10YearChallenge មួយចំនួនដែលកំពុងតែទទួលបានប្រជាប្រិយភាពជាខ្លាំង បើសិនជាអ្នកបានមើលក៏ប្រាកដជាភ្ញាក់ផ្អើលផងដែរ ។

10-Year-Challenge-Photos

10-Year-Challenge-Photos

10-Year-Challenge-Photos

10-Year-Challenge-Photos

10-Year-Challenge-Photos

10-Year-Challenge-Photos

2009 Vs. 2019

10-Year-Challenge-Photos

10-Year-Challenge-Photos

១០

Even Tho It’s More Of A Before And After

១១

10-Year-Challenge-Photos

១២

10-Year-Challenge-Photos

១៣

10-Year-Challenge-Photos

១៤

10-Year-Challenge-Photos

១៥

I Never Realized How Differently I Hold My Hand Now

១៦

10-Year-Challenge-Photos

១៧

10-Year-Challenge-Photos

១៨

10-Year-Challenge-Photos

១៩

10-Year-Challenge-Photos

២០

10-Year-Challenge-Photos

២១

10-Year-Challenge-Photos

២២

10-Year-Challenge-Photos

២៣

10-Year-Challenge-Photos

២៤

10-Year-Challenge-Photos

២៥

10-Year-Challenge-Photos

២៦

10-Year-Challenge-Photos

២៧

10-Year-Challenge-Photos

២៨

10-Year-Challenge-Photos

២៩

10-Year-Challenge-Photos

៣០

10-Year-Challenge-Photos

៣១

10-Year-Challenge-Photos

៣២

10-Year-Challenge-Photos

៣៣

10-Year-Challenge-Photos

៣៤

10-Year-Challenge-Photos

៣៥

10-Year-Challenge-Photos

៣៦

10-Year-Challenge-Photos

៣៧

10-Year-Challenge-Photos

៣៨

10-Year-Challenge-Photos

៣៩

10-Year-Challenge-Photos

៤០

10-Year-Challenge-Photos

៤១

10-Year-Challenge-Photos

៤២

10-Year-Challenge-Photos

៤៣

10-Year-Challenge-Photos

៤៤

10-Year-Challenge-Photos

៤៥

10-Year-Challenge-Photos

៤៦

10-Year-Challenge-Photos

៤៧

10-Year-Challenge-Photos

៤៨

10-Year-Challenge-Photos

៤៩

10-Year-Challenge-Photos

៥០

10-Year-Challenge-Photos

ប្រភព : Boredpanda

Loading...
SHARE