បុរសជនជាតិចិនម្នាក់មានឈ្មោះថា Siyu គាត់ធ្វេីការក្នុងក្រុមហ៊ុន Tiny Eyes Comics។ គាត់មានស្នាដៃក្នុងការធ្វេីរូបភាពបែបកំប្លែងជាច្រេីន។ ហេីយនេះជារូបភាពដែលបង្ហាញពីភាពខុសប្លែកគ្នារវាងប្រទេសចិននិងប្រទេសផ្សេងៗនៅលោកខាងលិចរបស់គាត់៖

36 Comics About The Life Of A Chinese Girl Who Lives Between Cultures (Part2)

36 Comics About The Life Of A Chinese Girl Who Lives Between Cultures (Part2)

36 Comics About The Life Of A Chinese Girl Who Lives Between Cultures (Part2)

 

 

36 Comics About The Life Of A Chinese Girl Who Lives Between Cultures (Part2)

36 Comics About The Life Of A Chinese Girl Who Lives Between Cultures (Part2)

36 Comics About The Life Of A Chinese Girl Who Lives Between Cultures (Part2)

36 Comics About The Life Of A Chinese Girl Who Lives Between Cultures (Part2)

36 Comics About The Life Of A Chinese Girl Who Lives Between Cultures (Part2)36 Comics About The Life Of A Chinese Girl Who Lives Between Cultures (Part2)

36 Comics About The Life Of A Chinese Girl Who Lives Between Cultures (Part2)

36 Comics About The Life Of A Chinese Girl Who Lives Between Cultures (Part2)

36 Comics About The Life Of A Chinese Girl Who Lives Between Cultures (Part2)

36 Comics About The Life Of A Chinese Girl Who Lives Between Cultures (Part2)

36 Comics About The Life Of A Chinese Girl Who Lives Between Cultures (Part2)

36 Comics About The Life Of A Chinese Girl Who Lives Between Cultures (Part2)

36 Comics About The Life Of A Chinese Girl Who Lives Between Cultures (Part2)

36 Comics About The Life Of A Chinese Girl Who Lives Between Cultures (Part2)

36 Comics About The Life Of A Chinese Girl Who Lives Between Cultures (Part2)

36 Comics About The Life Of A Chinese Girl Who Lives Between Cultures (Part2)

36 Comics About The Life Of A Chinese Girl Who Lives Between Cultures (Part2)

36 Comics About The Life Of A Chinese Girl Who Lives Between Cultures (Part2)

36 Comics About The Life Of A Chinese Girl Who Lives Between Cultures (Part2)

36 Comics About The Life Of A Chinese Girl Who Lives Between Cultures (Part2)

36 Comics About The Life Of A Chinese Girl Who Lives Between Cultures (Part2)

36 Comics About The Life Of A Chinese Girl Who Lives Between Cultures (Part2)

36 Comics About The Life Of A Chinese Girl Who Lives Between Cultures (Part2)

36 Comics About The Life Of A Chinese Girl Who Lives Between Cultures (Part2)

36 Comics About The Life Of A Chinese Girl Who Lives Between Cultures (Part2)

36 Comics About The Life Of A Chinese Girl Who Lives Between Cultures (Part2)

36 Comics About The Life Of A Chinese Girl Who Lives Between Cultures (Part2)

36 Comics About The Life Of A Chinese Girl Who Lives Between Cultures (Part2)

36 Comics About The Life Of A Chinese Girl Who Lives Between Cultures (Part2)

36 Comics About The Life Of A Chinese Girl Who Lives Between Cultures (Part2)

36 Comics About The Life Of A Chinese Girl Who Lives Between Cultures (Part2)

36 Comics About The Life Of A Chinese Girl Who Lives Between Cultures (Part2)

36 Comics About The Life Of A Chinese Girl Who Lives Between Cultures (Part2)

36 Comics About The Life Of A Chinese Girl Who Lives Between Cultures (Part2)36 Comics About The Life Of A Chinese Girl Who Lives Between Cultures (Part2)

36 Comics About The Life Of A Chinese Girl Who Lives Between Cultures (Part2)

36 Comics About The Life Of A Chinese Girl Who Lives Between Cultures (Part2)

 

ប្រភព៖ boredpanda

Loading...
SHARE