ក្នុងការសិក្សាសឹងតែគ្មាននរណាម្នាក់ដែលមិនធ្លាប់លួចចម្លងក្នុងការប្រឡងទេ យ៉ាងតិចក៏មានម្តងក្នុុងជីវិតដែរ។ ហេីយវិធីសាស្រ្តក្នុងការលាក់ឯកសារដេីម្បីលួចចម្លងក៏មានលក្ខណៈខុសគ្នាដែរ។ តែអ្នកទាំងប៉ុន្មាននាក់ខាងក្រោមនេះក៏មិនអន់ដែរ៖

Image may contain: phone and text

Image may contain: one or more people and closeup

No photo description available.

Image may contain: one or more people

Image may contain: one or more people

No photo description available.

No photo description available.

No photo description available.

No photo description available.

Image may contain: one or more people and people sitting

No photo description available.

No photo description available.

Image may contain: one or more people and shoes

Image may contain: one or more people and closeup

Image may contain: drink

 

ប្រភព៖ Facebook

Loading...
SHARE