កាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះផេកហ្វេសបុកមួយដែលមានឈ្មោះថា Malaysia Report បានធ្វើការបង្ហោះរូបថតបុរសសង្ហារជាច្រើនរូប ដោយបានបញ្ជាក់ថានោះគឺជាបញ្ជីកំពូលប្រុសស្អាតទាំង ១០០ នាក់ ដែលត្រូវបានចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ដោយ The Independent Critics ហើយវាក៏ត្រូវបានចុះផ្សាយនៅលើគេហទំព័រ Boredpanda ផងដែរ ។

តោះសាកមើលបន្តិចទៅមើល ថាតើ Crush របស់អ្នកស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីនេះដែរឬទេ ?

100

99

Image may contain: 1 person, text and closeup

98

97

Image may contain: 1 person, suit and text

96

Image may contain: 1 person, text

95

Image may contain: 1 person, smiling, text

94

93

Image may contain: one or more people, beard and text

92

Image may contain: 1 person, text and closeup

91

90

Image may contain: 1 person, text and indoor

89

88

Image may contain: 1 person, text and closeup

87

86

Image may contain: 1 person, beard and text

85

Image may contain: 1 person, text and closeup

84

Image may contain: 1 person, text83

Image may contain: 1 person, text and closeup

82

Image may contain: 1 person, text

81

80

Image may contain: 1 person, beard and text

79

Image may contain: 1 person, closeup and text

78

77

Image may contain: 1 person, text

76

Image may contain: 1 person, text

75

Image may contain: 1 person, text

74

73

Image may contain: 1 person, text and outdoor

72

71

Image may contain: 1 person, text

70

Image may contain: 1 person, text

69

68

Image may contain: 1 person, text and closeup

67

Image may contain: 1 person, closeup and text

66

Image may contain: 1 person, text

65

Image may contain: one or more people and text

64

Image may contain: 1 person, beard, text and closeup

63

62

Image may contain: 1 person, smiling, text

61

Image may contain: 1 person, text and closeup

60

Image may contain: 1 person, text and closeup

59

Image may contain: 1 person

58

Image may contain: 1 person, text

57

56

Image may contain: 1 person, beard and text

55

Image may contain: 1 person, text and closeup

54

53

Image may contain: 1 person, text

52

Image may contain: 1 person, text and closeup

51

Image may contain: 1 person, standing, outdoor and text

50

Image may contain: 1 person, beard and text

49

Image may contain: 1 person, text

48

Image may contain: 1 person, beard and text

47

46

Image may contain: 1 person, sitting and text

45

Image may contain: 1 person, sitting and text

44

Image may contain: one or more people, text and closeup

43

Image may contain: 1 person, text and closeup

42

41

40

Image may contain: 1 person, text

39

Image may contain: 1 person, ocean, text, outdoor and closeup

38

Image may contain: 1 person, text

37

Image may contain: 1 person, text

36

35

34

Image may contain: 1 person, text

33

Image may contain: 1 person, beard and text

32

Image may contain: one or more people and text

31

Image may contain: 1 person, beard, text and outdoor

30

Image may contain: 1 person, text

29

Image may contain: 1 person, text and closeup

28

Image may contain: 1 person, beard and text

27

Image may contain: 1 person, text and closeup

26

Image may contain: 1 person, beard and text

25

Image may contain: 1 person, closeup and text

24

Image may contain: 1 person, beard, text and closeup

23

Image may contain: 2 people, beard and text

22

Image may contain: 1 person, text

21

Image may contain: 1 person, text and closeup

20

19

Image may contain: 1 person, text

18

Image may contain: 1 person, text

17

16

Image may contain: 1 person, beard and text

15

Image may contain: 1 person, text

14

Image may contain: 1 person, sitting and text

13

12

Image may contain: 1 person, text

11

Image may contain: 1 person, text and closeup

10

9

8

7

6

5

4

3

2

 

1

សូមពិនិត្យមើលបញ្ចីរាយនាមពេញក្នុងវីដេអូខាងក្រោមនេះ ៖

ប្រភព ៖ Boredpanda

Loading...
SHARE