អ្នកអាចជាអ្នកចិញ្ចឹមសត្វម្នាក់តែបេីមិនមែនក៏មិនអីដែរ តែបេីអ្នកជាអ្នកចិញ្ចឹមសត្វអ្នកនឹងដឹងពីសត្វចិញ្ចឹមបានច្រេីន។ ហេីយទោះបីអ្នកជាអ្នកដែលចិញ្ចឹមសត្វក៏ដោយក៏មិនប្រាកដថាអ្នកធ្លាប់ឃេីញសកម្មភាពប្លែកទាំងប៉ុន្មាននេះដែរ។

តោះទស្សនាទាំងអស់គ្នា៖

 

ប្រភព៖ brightside

Loading...
SHARE