ដោយសង្កេតឃើញថានៅលើគេហទំព័រ Fivver មានអ្នកផ្តល់នូវសេវាកម្មកែខៃរូបថត ឬហៅថា Photo Retouchers  មានចំនួនច្រើន និងមានតម្លៃខុសគ្នាគឺចាប់ពី 0.25$ ក្នុងមួយរូបថត អ្នកជំនាញថតរូបម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Irene Rudnyk សម្រេចចិត្តសាកល្បងសេវាកម្មទាំងនោះដើម្បីចង់ដឹងថាតើសេវាកម្មតម្លៃ 0.25$ និងសេវាកម្មដែលថ្លៃជាងនេះមានភាពខុសគ្នាបែបណា ។

កញ្ញា Irene Rudnyk

ហើយនេះគឺជាលទ្ធផលដែលនាងទទួលបាន ៖

នេះជារូបថតមុនកែច្នៃ 

នេះជាលទ្ធផលសេវាកម្មតម្លៃ 0.25$

មកមើលការប្រៀបធៀបមុននិងក្រោយពេលកែខៃ

លទ្ធផលតម្លៃ 5$

មកមើលការប្រៀបធៀបមុននិងក្រោយពេលកែខៃ

លទ្ធផលតម្លៃ 10$

មកមើលការប្រៀបធៀបមុននិងក្រោយពេលកែខៃ

ហើយនេះគឺជាស្នាដៃរបស់កញ្ញា Rudnyk ផ្ទាល់ ៖

មកមើលការប្រៀបធៀបមុននិងក្រោយពេលកែខៃ

Loading...
SHARE