អ្នកជំនាញកាត់តរូបម្នាក់មានឈ្មោះថា Murat Akyol ហេីយកាត់មានអាយុ ១៩ ឆ្នាំមកពីទីក្រុង Mardin គាត់ជាមនុស្សដែលមានភាពស្រមេីស្រមៃខ្ពស់ ហេីយមានភាពបុិនប្រសព្វក្នុងការកាត់តរូបភាពខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែគាត់ស្រឡាញ់វិស័យនេះតាំងពីតូច។

សូមទស្សនាស្នាដៃរបស់គាត់៖

Surreal Photo Manipulations That I Created

Surreal Photo Manipulations That I Created

Surreal Photo Manipulations That I Created

Surreal Photo Manipulations That I Created

Surreal Photo Manipulations That I Created

Surreal Photo Manipulations That I Created

Surreal Photo Manipulations That I Created

Surreal Photo Manipulations That I Created

Surreal Photo Manipulations That I Created

Surreal Photo Manipulations That I Created

Surreal Photo Manipulations That I Created

Surreal Photo Manipulations That I Created

Surreal Photo Manipulations That I Created

Surreal Photo Manipulations That I Created

Surreal Photo Manipulations That I Created

Surreal Photo Manipulations That I Created

Surreal Photo Manipulations That I Created

Surreal Photo Manipulations That I Created

Surreal Photo Manipulations That I Created

Surreal Photo Manipulations That I Created

Surreal Photo Manipulations That I Created

Surreal Photo Manipulations That I Created

Surreal Photo Manipulations That I Created

Surreal Photo Manipulations That I Created

Surreal Photo Manipulations That I Created

Surreal Photo Manipulations That I Created

Surreal Photo Manipulations That I Created

Surreal Photo Manipulations That I Created

Surreal Photo Manipulations That I Created

Surreal Photo Manipulations That I Created

Surreal Photo Manipulations That I Created

Surreal Photo Manipulations That I Created

Surreal Photo Manipulations That I Created

Surreal Photo Manipulations That I Created

Surreal Photo Manipulations That I Created

Surreal Photo Manipulations That I Created

Surreal Photo Manipulations That I Created

Surreal Photo Manipulations That I Created

Surreal Photo Manipulations That I Created

Surreal Photo Manipulations That I Created

Surreal Photo Manipulations That I Created

Surreal Photo Manipulations That I Created

ប្រភព៖ boredpanda

Loading...
SHARE