ជាការពិតណាស់ នៅក្នុងវិស័យភាពមិនថាពីមុន ឬបច្ចុប្បន្ន គឺមានភាពយន្តជាច្រើនដែលលើកយកព្រឹត្តិការណ៍ក្នុងអតីតកាល ឬក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្តមកថតជាសាច់រឿងឡើងវិញ។ ជាទូទៅ កាលណាគេយកព្រឹត្តិការណ៍ពីមុនមកថតជាភាពយន្ត គេមិនអាចយកសាមីខ្លួនពិតនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នោះមកសម្តែងនោះទេ ពោលគឺត្រូវការមនុស្សមកសម្តែងជាតួអង្គទាំងនោះ។ ការស្វែងរកអ្នកមកសម្តែងជាតួអង្គក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្ត គឺមានការលំបាក ព្រោះពេលខ្លះអាចរកបានអ្នកដែលមានមុខមាត់ស្រដៀង និងពេលខ្លះរកមិនបាន។ យ៉ាងណាក៏ដោយ ដោយសារតែបច្ចេកទេសនៃការតុបតែងមុខមាត់ គេអាចធ្វើឱ្យអ្នកសម្តែងនោះមានមុខមាត់ដូចតួអង្គក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្តបាន។ ឥលូវនេះ យើងសូមលើកមកបង្ហាញនូវអ្នកសម្តែងជាតួអង្គក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្ត និងសាមីខ្លួនពិត។ បន្ទាប់ពីលោកអ្នកឃើញហើយ តើយល់ថាដូចគ្នា ឬស្រដៀងគ្នាទេ?

  1. លោក Ray Liotta និងសាមីខ្លួនពិត Henry Hill ក្នុងរឿង Goodfellas

2. លោក Daniel Bruhl និងសាមីខ្លួនពិត Niki Lauda ក្នុងរឿង Rush

3. លោក Benedict Cumberbatch និងសាមីខ្លួនពិត Alan Turing ក្នុងរឿង The Imitation Game

4. លោក Leonardo DiCaprio និងសាមីខ្លួនពិត Hugh Glass ក្នុងរឿង The Revenant

5. នាង Charlize Theron និងសាមីខ្លួនពិត Aileen Wuornos ក្នុងរឿង Monster

6. លោក Hugh Jackman និងសាមីខ្លួនពិត Phineas Taylor Barnum ក្នុងរឿង The Greates Showman

7. លោក Bruno Ganze និងសាមីខ្លួនពិត Adolf Hitler ក្នុងរឿង Downfall

8. លោក Leonardo Dicaprio និងសាមីខ្លួនពិត Howard Hughes ក្នុងរឿង The Aviator

9. នាង Salma Hayek និងសាមីខ្លួនពិត Frida Kahlo ក្នុងរឿង Frida

10. លោក Tom Hardy និងសាមីខ្លួនពិត Charles Bronson ក្នុងរឿង Bronson

11. លោក Leonardo Dicaprio និងសាមីខ្លួនពិត Frank Abagnale ក្នុងរឿង Catch Me If You Can

12. លោក Eddi Redmayne និងនាង Felicity Jones និងសាមីខ្លួនពិតលោក Stephen Hawking និងនាង Jane Wilde ក្នុងរឿង The Theory of Everything

13. លោក Ashton Kutcher និងសាមីខ្លួនពិត Steve Jobs ក្នុងរឿង Jobs

14. លោក Robert Downey និងសាមីខ្លួនពិត Charlie Chaplin ក្នុងរឿង Chaplin

15. នាង Jennifer Lopez និងសាមីខ្លួនពិត Selena Quintanilla-Perez ក្នុងរឿង Selena

16. លោក Ben Kingsley និងសាមីខ្លួនពិត Mohandas Karamchand Gandhi ក្នុងរឿង Gandhi

17. លោក Stephen Fry និងសាមីខ្លួនពិត Oscar Wilde ក្នុងរឿង Wilde

18. លោក James Franco និងសាមីខ្លួនពិត Aron Ralston ក្នុងរឿង 127 Hours

19. នាង Jessica Chastain និងសាមីខ្លួនពិត Molly Bloom ក្នុងរឿង Molly’s Game

20. នាង Noami Watts និងសាមីខ្លួនពិត Princess Diana ក្នុងរឿង Diana

ប្រភព៖ Wtfintheworld

Loading...
SHARE