ធម្មជាតិគឺពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់ ក្រៅពីបង្កើតឲ្យមានភាវៈមានជីវិតនៅលើផែនដី វាក៏បានបង្កើតនូវដើមឈើចម្រុះប្រភេទ នៅពាសពេញដី ដោយក្នុងនោះមានដើមឈើខ្លះមានរូបរាងដូច ឬប្រហាក់ប្រហែលគ្នា ប៉ុន្តែដើមឈើខ្លះទៀតគឺមានរូបរាងខុសប្លែកពីគេតែម្ដង ឯខ្លះវិញគឺស្អាតដាច់គេដែលធ្វើឲ្យយើងគ្រាន់តែមើលឃើញរូបប្រាថ្នាចង់ទៅឃើញមែនទែន ។

ហើយខាងក្រោមនេះជារូបថតដែលបង្ហាញពីដើមឈើដែលមានរូបរាងចម្លែកៗ និងស្រស់ស្អាតដាច់គេមួយចំនួននៅជ៉ំវិញពិភពលោក ៖

1

Posted by Architecture & Design on Tuesday, October 9, 2018

2

Posted by Architecture & Design on Tuesday, October 9, 2018

3

Posted by Architecture & Design on Tuesday, October 9, 2018

4

Posted by Architecture & Design on Tuesday, October 9, 2018

5

Posted by Architecture & Design on Tuesday, October 9, 2018

6

Posted by Architecture & Design on Tuesday, October 9, 2018

7

Posted by Architecture & Design on Tuesday, October 9, 2018

8

Posted by Architecture & Design on Tuesday, October 9, 2018

9

Posted by Architecture & Design on Tuesday, October 9, 2018

10

Posted by Architecture & Design on Tuesday, October 9, 2018

11

Posted by Architecture & Design on Tuesday, October 9, 2018

12

Posted by Architecture & Design on Tuesday, October 9, 2018

13

Posted by Architecture & Design on Tuesday, October 9, 2018

14

Posted by Architecture & Design on Tuesday, October 9, 2018

15

Posted by Architecture & Design on Tuesday, October 9, 2018

16

Posted by Architecture & Design on Tuesday, October 9, 2018

17

Posted by Architecture & Design on Tuesday, October 9, 2018

18

Posted by Architecture & Design on Tuesday, October 9, 2018

19

Posted by Architecture & Design on Tuesday, October 9, 2018

20

Posted by Architecture & Design on Tuesday, October 9, 2018

21

Posted by Architecture & Design on Tuesday, October 9, 2018

22

Posted by Architecture & Design on Tuesday, October 9, 2018

23

Posted by Architecture & Design on Tuesday, October 9, 2018

24

Posted by Architecture & Design on Tuesday, October 9, 2018

25

Posted by Architecture & Design on Tuesday, October 9, 2018

26

Posted by Architecture & Design on Tuesday, October 9, 2018

27

Posted by Architecture & Design on Tuesday, October 9, 2018

28

Posted by Architecture & Design on Tuesday, October 9, 2018

29

Posted by Architecture & Design on Tuesday, October 9, 2018

30

Posted by Architecture & Design on Tuesday, October 9, 2018

31

Posted by Architecture & Design on Tuesday, October 9, 2018

32

Posted by Architecture & Design on Tuesday, October 9, 2018

33

Posted by Architecture & Design on Tuesday, October 9, 2018

34

Posted by Architecture & Design on Tuesday, October 9, 2018

35

Posted by Architecture & Design on Tuesday, October 9, 2018

36

Posted by Architecture & Design on Tuesday, October 9, 2018

37

Posted by Architecture & Design on Tuesday, October 9, 2018

ប្រភព ៖ Facebook

Loading...
SHARE