គេថាមានតែអ្នកស្រលាញ់ឆ្កែទេ ទើបយល់អារម្មណ៍អ្នកស្រលាញ់ឆ្កែដូចគ្នា ដូចនេះហើយមានតែអ្នកស្រលាញ់ឆ្កែទេ ទើបមើលសាច់រឿងបែបរូបភាពដែលនិយាយពីសត្វឆ្កែមួយក្បាលនិងម្ចាស់របស់វាមួយនេះចូលអារម្មណ៍ ពីព្រោះតែវាគឺជាគំនូរដែលត្រូវបានគូរនិងនិពន្ធដោយអ្នកស្រលាញ់សត្វឆ្កែ ។

តោះទស្សនាគំនូរសាច់រឿងមួយនេះទាំងអស់គ្នា ល្បីថាអ្នកមិនដែលធ្លាប់ចិញ្ចឹមឆ្កែមើលហើយក៏ចង់ស្រក់ទឹកភ្នែកដែរ ៖

#1

Image may contain: outdoor

#2

No automatic alt text available.

#3

No automatic alt text available.

#4

No automatic alt text available.

#5

No automatic alt text available.

#6

No automatic alt text available.

#7

No automatic alt text available.

#8

No automatic alt text available.

#9

No automatic alt text available.

#10

No automatic alt text available.

#11

Image may contain: outdoor

#12

No automatic alt text available.

#13

No automatic alt text available.

#14

No automatic alt text available.

#15

No automatic alt text available.

#16

No automatic alt text available.

#17

No automatic alt text available.

#18

Image may contain: text

#19

Image may contain: sky and night

#20

No automatic alt text available.

#21

No automatic alt text available.

#22

No automatic alt text available.

#23

No automatic alt text available.

#24

No automatic alt text available.

#25

No automatic alt text available.

#26

No automatic alt text available.

#27

No automatic alt text available.

#28

No automatic alt text available.

#29

No automatic alt text available.

#30

No automatic alt text available.

#31

Image may contain: text

#32

No automatic alt text available.

#33

No automatic alt text available.

#34

Image may contain: sky, outdoor and nature

#35

No automatic alt text available.

#36

No automatic alt text available.

ប្រភព ៖ Tum Ulit

Loading...
SHARE