សម្រាប់​អ្នក​ដែល​ធ្វើការ​នៅ​ក្រុមហ៊ុន​ឯកជន ប្រហែល​ជា​ធ្លាប់​ឆ្លងកាត់​នូវ​បទពិសោធន៍​បែប​នេះ ដែល​វា​គឺជា​អារម្មណ៍​ថ្ងៃ​ចូល​ធ្វើការ​ដំបូង និង ក្រោយ​ពី​ធ្វើ​ការ​បាន​មួយ​រយៈ អាច​ថា ៣ ទៅ​ ៤ ខែ​ ។

 

Loading...
SHARE