នេះគឺជាវីដេអូអប់រំមួយដែលបានលើកឡើងពីអ្វីដែលក្មេងៗចង់បានពីអ្នកគ្រប់គ្នាដែលធ្វើការជាមួយនឹងពួកគេ ទាំងគ្រូបង្រៀន , ទាំងអ្នកបើករថយន្តដឹកពួកគេ និងអ្នកផ្តល់អាហារថ្ងៃត្រង់ជាដើម បន្ទាប់ពីទស្សនាវីដេអូនេះអ្នកប្រាកដជាដឹងថាអ្នកគួរតែធ្វើបែបណាដើម្បីឲ្យគ្រប់យ៉ាងល្អប្រសើរ ពេលអ្នកនៅជាមួយពួកគេ ។

អ្វីដែលមិនគួរធ្វើ ៖

អ្វីដែលគួរតែធ្វើ ៖

ទស្សនាវីដេអូ ៖

Everyone who works with children, especially in any role at school (teacher, bus driver, lunch room, etc.) needs to see this. I love it!

Posted by Steve Forsythe on Saturday, August 27, 2016

ប្រភពវីដេអូ ៖ Steve Forsythe

Loading...
SHARE