អ្នកប្រហែលជាធ្លាប់បានឮរួចមកហើយអំពីម៉ាស៉ីនព្រីន 3D ដែលវាមិនមែនជាការបោះពុម្ពរូបភាពលើក្រដាសដែលមើលទៅដូចជារូបភាពនោះផូសចេញពីក្រដាសនោះទេ ប៉ុន្តែជាម៉ាស៉ីនដែលអាចផលិតចេញជារបស់ពិតៗតែម្ដង ។

Image result for 3D printing
មិនមែនបែបនេះទេ ❌
Image result for 3D printing
គឺបែបនេះ ✅

ជាមួយនឹងម៉ាស៉ីននេះអ្នកគ្រាន់តែបង្កើតគំរូ 3D នៅលើក៉ំព្យូទ័រ ហើយវានឹងព្រីនទៅតាមគម្រូនោះដែលបំពេញសាច់ ឬ ទុកប្រហោងដូចទៅនឹងគម្រូដែលអ្នកបានរៀបចំទុកអីញ្ចឹង ។

Image result for 3D printing

បច្ចុប្បន្ននេះគេប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាព្រីន 3D នេះក្នុងការផលិតចេញនូវគ្រឿងបង្គ៉ំ របស់ប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះ តុក្កតាសម្រាប់ដាក់តាំង រហូតដល់ប្រើប្រាស់វាព្រីនចេញជាផ្ទះទៀតផង ។

ចុះតើអ្នកធ្លាប់បានឃើញពីដំណើរការព្រីនរបស់ម៉ាស៉ីននេះដែរឬទេ បានមិនទាន់ទេសូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមនេះ ៖

3D-Printing Is So Satisfying

I could watch 3D-printing all day! Special thanks to: @wildrosebuildshttps://www.youtube.com/channel/UCXRcs5H7O

Posted by Just Satisfying Things on Friday, September 21, 2018

ហើយនេះគឺជាការបង្កើតផ្ទះដោយប្រើប្រាស់ម៉ាស៉ីនព្រី 3D ៖

San Francisco start-up company uses 3D-printed homes as a way to provide affordable housing

This company could print your next home 😮🏠

Posted by Your Future Home on Saturday, July 28, 2018

Loading...
SHARE