បើទោះជាមួយឆ្នាំAppleបញ្ចេញiPhoneតែម្តងក៏ពិតមែន ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកចង់សន្សំលុយទិញiPhoneចេញថ្មី សន្សំមិនទាន់គ្រប់ផងអាថ្មីចេញមកទៀតបាត់។ជាក់ស្តែងដូចiPhone Xដែលចេញតាំងពីឆ្នាំមុន ត្បិតមួយឆ្នាំក៏ពិតមែនប៉ុន្តែតម្លៃវិញនៅតែលើស១០០០ដុល្លារ ហើយក៏មិនខ្ចីចុះច្រើនដែរ។

សម្រាប់ឆ្នាំនេះAppleនឹងបញ្ចេញiPhone 3ម៉ូដែលដដែល ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាបញ្ហានោះគឺគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់ពីឈ្មោះពិតប្រាកដរបស់វាថាជាiPhone Xs ឬក៏ iPhone XI ឬក៏ឈ្មោះផ្សេងនៅឡើយ ។ យ៉ាងណានេះជាដំណឹងចុងក្រោយ ហើយក៏ជារូបរាងដែលគេជឿជាក់ថាវានឹងមានរូបរាងបែបនេះ៖

Everything we know about the rumored new iPhones

Apple might introduce three new iPhones this year — here’s what we know.

Posted by Tech Insider on Tuesday, August 28, 2018

 

SHARE