លោក Visarute Angkatavanich ដែលមានអាយុ ៤៨ ឆ្នាំ ជាជាងថតរូបជនជាតិថៃម្នាក់ដែលមានទេពកោសល្យក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសកែច្នៃរូបថតសត្វធម្មតាៗអោយទៅជារូបសត្វស្អាតៗគួរអោយទាក់ទាញ។ ថ្មីៗនេះដែរ លោកបានកែច្នៃរូបថតត្រីចិញ្ចឹមក្នុងអាងអោយទៅជារូបត្រីក្នុងអាកាសដ៏អស្ចារ្យ។

ខាងក្រោមនេះ គឺជារូបភាពត្រីដែលវិចិត្រករ Visarute បានធ្វើឡើង៖

#1

The Elegant And Fantastic Poses Of Aquarium Fish Captured By A Thai Photographer

#2

The Elegant And Fantastic Poses Of Aquarium Fish Captured By A Thai Photographer

#3

The Elegant And Fantastic Poses Of Aquarium Fish Captured By A Thai Photographer

#4

The Elegant And Fantastic Poses Of Aquarium Fish Captured By A Thai Photographer

#5

The Elegant And Fantastic Poses Of Aquarium Fish Captured By A Thai Photographer

#6

The Elegant And Fantastic Poses Of Aquarium Fish Captured By A Thai Photographer

#7

The Elegant And Fantastic Poses Of Aquarium Fish Captured By A Thai Photographer

#8

The Elegant And Fantastic Poses Of Aquarium Fish Captured By A Thai Photographer

#9

The Elegant And Fantastic Poses Of Aquarium Fish Captured By A Thai Photographer

#10

The Elegant And Fantastic Poses Of Aquarium Fish Captured By A Thai Photographer

#11

The Elegant And Fantastic Poses Of Aquarium Fish Captured By A Thai Photographer

#12

The Elegant And Fantastic Poses Of Aquarium Fish Captured By A Thai Photographer#13

The Elegant And Fantastic Poses Of Aquarium Fish Captured By A Thai Photographer

#14

The Elegant And Fantastic Poses Of Aquarium Fish Captured By A Thai Photographer

#15

The Elegant And Fantastic Poses Of Aquarium Fish Captured By A Thai Photographer

#16

The Elegant And Fantastic Poses Of Aquarium Fish Captured By A Thai Photographer

#17

The Elegant And Fantastic Poses Of Aquarium Fish Captured By A Thai Photographer

#18

The Elegant And Fantastic Poses Of Aquarium Fish Captured By A Thai Photographer

#19

The Elegant And Fantastic Poses Of Aquarium Fish Captured By A Thai Photographer

#20

The Elegant And Fantastic Poses Of Aquarium Fish Captured By A Thai Photographer#21

The Elegant And Fantastic Poses Of Aquarium Fish Captured By A Thai Photographer

#22

The Elegant And Fantastic Poses Of Aquarium Fish Captured By A Thai Photographer

#23

The Elegant And Fantastic Poses Of Aquarium Fish Captured By A Thai Photographer

#24

The Elegant And Fantastic Poses Of Aquarium Fish Captured By A Thai Photographerប្រភព៖ Boredpanda

Loading...
SHARE