កាលពីមុន ចង់ដឹង ធ្លាប់បានចុះផ្សាយអត្ថបទចំនួន ២ រួចមកហើយទាក់ទងនិងស្នាដៃរបស់ស្ត្រីជើងខ្លាំងខាង Photoshop ម្នាក់ដែលមាន Katrina Yu ។ ដែលអត្ថបទទី ១ មានចំណងជើងថា “នារីជើងខ្លាំងខាង Photoshop បង្អួតស្នាដៃ ទទួលបានការកោតសរសើរមិនដាច់ពីមាត់ (ចុចត្រង់នេះដើម្បីអាន)” ឯអត្ថបទី ២ មានចំណងជើងថា “ស្នាដៃថ្មី ពីនារីជើងខ្លាំងខាង Photoshop ល្បីដល់គេហទំព័រអន្តរជាតិធំៗ (ចុចត្រង់នេះដើម្បីអាន)” ។

នៅក្នុងអត្ថបទទាំងនោះខ្ញ៉ំធ្លាប់បានស្នាដៃរបស់គាត់ជាច្រើនរួចមកហើយ ឥលូវនេះមកទស្សនាស្នាដៃផ្សេងៗទៀតរបស់គាត់ ដែលធានាថានឹងធ្វើឲ្យអ្នកសរសើរមិនដាច់ពីមាត់ ។

គួរបញ្ជាក់ឲ្យដឹងផងដែរថា រូបថតដែលដាក់ផ្ទឹមជាមួយគ្នាខាងក្រោមនេះ អាចមានភាពខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចទៅលើកាយវិការ ដោយសារតែការប្រើប្រាស់រូបថតដើមខុសគ្នាបន្តិចបន្តួច (តែថតក្នុងប្លងតែមួយដូចគ្នា) ដោយសារតែអ្វីដែលគាត់ចង់បង្ហាញគឺទិដ្ឋភាពដែលមុននឹងកាត់តគឺបែបណា និងក្រោយកាត់តគឺបែបណាតែប៉ុនណោះ ។

#1

Before & After Pics Of Magical Scenes That I Took Around My Backyard

#2

Before & After Pics Of Magical Scenes That I Took Around My Backyard

#3

Before & After Pics Of Magical Scenes That I Took Around My Backyard

#4

Before & After Pics Of Magical Scenes That I Took Around My Backyard

#5

Before & After Pics Of Magical Scenes That I Took Around My Backyard

#6

Before & After Pics Of Magical Scenes That I Took Around My Backyard

#7

Before & After Pics Of Magical Scenes That I Took Around My Backyard

#8

Before & After Pics Of Magical Scenes That I Took Around My Backyard

#9

Before & After Pics Of Magical Scenes That I Took Around My Backyard

#10

Before & After Pics Of Magical Scenes That I Took Around My Backyard

#11

Before & After Pics Of Magical Scenes That I Took Around My Backyard

#12

Before & After Pics Of Magical Scenes That I Took Around My Backyard

#13

Before & After Pics Of Magical Scenes That I Took Around My Backyard

#14

Before & After Pics Of Magical Scenes That I Took Around My Backyard

#15

Before & After Pics Of Magical Scenes That I Took Around My Backyard

#16

Before & After Pics Of Magical Scenes That I Took Around My Backyard

#17

Before & After Pics Of Magical Scenes That I Took Around My Backyard

#18

Before & After Pics Of Magical Scenes That I Took Around My Backyard

#19

Before & After Pics Of Magical Scenes That I Took Around My Backyard

#20

Before & After Pics Of Magical Scenes That I Took Around My Backyard

 

ប្រភព ៖ Boredpanda

Loading...
SHARE