ពេលលឺពាក្យថាបង្គន់ ឬបន្ទប់ទឹក យើងប្រាកដជានឹកដល់ក្លិនមិនសូវល្អ និងបរិយាកាសដ៏អាប់អួរក្នុងបន្ទប់តូចមួយដែលបិទបាំងជិតឈឹងដោយជញ្ជាំងធម្មតាៗ ។ ប៉ុន្តែនៅពេលដែលលោកអ្នកបានឃើញបន្ទប់ទឹក និងបង្គន់ទាំង ១២នេះ លោកអ្នកនឹងមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាមិនខាន ព្រោះខណៈដែលលោកអ្នកស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់ទឹក និងបង្គន់ទាំងនោះ លោកអ្នកអាចមើលឃើញទេសភាពដ៏ស្រស់ត្រកាលនៅខាងក្រៅយ៉ាងច្បាស់ ៖

#1

loo-with-a-view-utah

#2

loo-with-a-view-sweden

#3

loo-with-a-view-south-korea

#4

loo-with-a-view-shard

#5

loo-with-a-view-santa-barbara

#6

loo-with-a-view-sa

#7

loo-with-a-view-peru

#8

loo-with-a-view-laos

#9

loo-with-a-view-iceland

#10

loo-with-a-view-coast

#11

loo-with-a-view-china

#12

loo-with-a-view-mount

ប្រភព ៖ awesomeinventions

SHARE