រូបភាព​ខាង​ក្រោម​នេះ​បង្ហាញ​ពី​ទិដ្ឋភាព​ដែល​អាច​នឹង​កើត​ឡើង​នៅ​ពេល​ដែល​សីតុណ្ហភាព​ក្ដៅ​ខ្លាំង ដែល​ទិដ្ឋភាព​នេះ​អាច​នឹង​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​មាន​ភាព​ភ័យ​ខ្លាច បន់​កុំ​ឲ្យ​ក្ដៅ​រហូត​ដល់​បែប​នេះ។