រូបភាពខាងក្រោមបង្ហាញពីភាពខុសគ្នារវាងបុគ្គលដែលជាចៅហ្វាយនាយនិងបុគ្គលដែលជាអ្នកដឹកនាំ ដោយទង្វើពួកគេគឺហាក់ប្លែកគ្នាទាំងស្រុងជាពិសេសទាក់ទងនិងការប្រាស័្រយទាក់ទងជាមួយនិងកូនចៅ ដោយអ្នកដឹកនាំភាគច្រើនទទួលបានការគោរពពិតៗ ស្របពេលដែលបុគ្គលជាចៅហ្វាយទទួលបានការខ្លាចជាជាងការគោរពចេញពីចិត្ត ។

Loading...
SHARE