ការ​រីក​ចម្រើន​នៃ​បច្ចេកវិទ្យា ការ​ផ្លាស់​ប្ដូរ​បែប​បទ​នៃ​ការ​រស់​នៅ​របស់​មនុស្ស​​ពី​មួយ​ជំនាន់​ទៅ​មួយ​ជំនាន់​ ធ្វើ​ឲ្យ​មនុស្ស​ក្នុង​ពេល​បច្ចុប្បន្ន​មាន​ការ​ផ្លាស់​ប្ដូរ​របៀប​រស់​នៅ​យ៉ាង​ខ្លាំង អ្វី​ដែល​មនុស្ស​ជំនាន់​មុន​ធ្លាប់​ធ្វើ​វា​ស្ទើរ​តែ​ក្លាយ​ជា​​វិធី​បុរាណ​ដែល​មនុស្ស​ធ្លាប់​រស់​នៅ​ទៅ​ហើយ។

មក​មើល​រូបថត​ទាំង ២០ សន្លឹក​ដែល​បង្ហាញ​ពី​តថភាព​ពីត​នៃ​សង្គម​មនុស្ស​សម័យ​បច្ចុប្បន្ន ៖