មនុស្ស​មួយ​ចំនួន​បាន​កើត​មក​ដោយ​មាន​ស្នាម​ខ្នៅ​ជាប់​ខ្លួន​ពី​កំណើត ឯ​​មួយ​ចំនួន​ទៀត​ដោយ​សារ​ការ​រងរបួស និង​ការ​ប៉ះពាល់​ផ្សេងៗ ​ទើប​បណ្ដាើ​ឲ្យ​មាន​ស្នាកស្នាម​ជាប់​ខ្លួន ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​ពិការ​ព្យាយាម​បិទ​បាំង​មិន​ឲ្យ​អ្នក​ដទៃ​បាន​ឃើញ​ព្រោះ​គិត​ថា​វា​ជា​ស្នាកស្នាម​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​ពួកគេ​អាម៉ាស។

ឥលូវ​ឈប់​បិទ​បាំង​ទៀត​ទៅ សម្រាប់​អ្នក​ដែល​មាន​​ស្នាម​ខ្នៅ​ពី​កំណើត ឬ អ្នក​ដែល​មាន​ស្នាកស្នាម​ លោក​អ្នក​អាច​ធ្វើ​ការ​កែ​ប្រែ​ស្នាកស្មាន​ទាំងនោះ​ទៅ​ជា​ចំនុច​ដ៏​ទាក់ទាញ​មួយ ជាមួយ​នឹង​រូបសាក់ទាំង​នេះ ៖