តើ​អ្នក​ធ្លាប់​បាន​ថត​រូប​ជុំគ្រួសារ​ ៣ ជំនាន់​ដែរ​ឬ​ទេ ? អ្នកខ្លះ​ប្រហែល​ជា​ធ្លាប់ ប៉ុន្តែ​របៀប​ថត​នោះប្រហែល​ជា​​សមញ្ញធម្មតា​ទេ​តាម​ខ្ញុំ​ស្មាន។

ឥលូវ​មក​មើល​ ស្ទីល​ថត​រូប​ជុំគ្រួសារ​របស់​អ្នក​ទាំង​នេះ​បន្តិច​ទៅ​មើល ថា​តើ​គួរ​ឲ្យ​ទាក់ទាញ​ដល់​កម្រិត​ណា ៖

A Photograph For The Generations