ភ្នែកពូកែ គឺ​ជា​ការ​ដែល​អាច​មើល​ឃើញ​នូវ​អ្វី​ដែល​ចំណុច​ពិសេស​នៃ​វត្ថុមួយ រូបភាពមួយ ឬ រូបរាង​របស់​នរណា​ម្នាក់​បាន​យ៉ាង​ឆាប់​រហ័ស និង​គ្រប់​ជ្រុងជ្រោយ។ តើ​អ្នក​គិត​ថា​អ្នក​ជា​មនុស្ស​មាន​ភ្នែក​ពូកែ​មែន​ទេ ? សាកល្បង​មើល​រូប​ខាង​ក្រោម​នេះ​ទៅ​មើល តើ​វា​មាន​ចំណុច​ពិសេស​អ្វី ? ហើយ​អ្វី​ដែល​អ្នក​ថត​ចង់​បង្ហាញ​អ្នក។